Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік". Закон від 14.11.2006 №338-V

Верховна Рада України Закон від 14.11.2006 №338-V
Остання редакція від 14.11.2006 Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 14.11.2006

Номер 338-V

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 1, ст.5 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 19-20, ст. 166, N 29, ст. 246, N 33, ст. 282, ст. 284, N 34, ст. 289, N 37, ст. 317) такі зміни:
У статті 1:
у частині першій цифри "125.785.131", "96.564.420,3" та "29.220.710,7" замінити відповідно цифрами "127.516.631", "97.264.420,3" та "30.252.210,7";
у частині другій цифри "138.258.107,7", "108.581.869,8" та "29.676.237,9" замінити відповідно цифрами "140.199.363,7", "109.491.625,8" та "30.707.737,9";
в абзаці третьому частини третьої цифри "2.980.360,3" та "440.222,9" замінити відповідно цифрами "2.770.604,3" та "230.466,9".
2. Статтю 11 доповнити пунктом 37 такого змісту:
"37) надходження від погашення податкової заборгованості підприємств Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення або їх кредиторів до державного бюджету".
3. Статтю 27 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"Державному казначейству України здійснювати видатки державного бюджету на підставі зареєстрованих фінансових зобов'язань головних розпорядників коштів".
4. Статтю 40 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Обчислення пенсій окремим категоріям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які були відряджені для виконання службових обов'язків до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших цивільних установ, організацій і підприємств, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, здійснюється за переліком посад і в порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України".
5. У статті 43:
пункти 21 та 22 викласти в такій редакції:
"21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 11 цього Закону, за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 11 цього Закону, та за рахунок 390.007,7 тис. гривень надходжень, визначених пунктом 17 статті 11 цього Закону);
22) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 11 цього Закону, та за рахунок 50.000,0 тис. гривень надходжень, визначених пунктом 17 статті 11 цього Закону)";
доповнити пунктом 63 такого змісту:
"63) погашення заборгованості за виконане Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення у минулі роки державне замовлення на трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб (за рахунок коштів, визначених пунктом 37 статті 11 цього Закону)".
6. Статтю 49 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Затвердити на 2006 рік додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету у сумі 839.619,8 тис. гривень".
7. Статтю 51 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Надати право органам місцевого самоврядування використовувати кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот".
8. Доповнити статтею 62-1 такого змісту:
"Стаття 62-1. Міністерству фінансів України списати непогашену заборгованість Державного бюджету України перед місцевими бюджетами за взаємними розрахунками у сумі 10.236,5 тис. гривень та непогашену заборгованість місцевих бюджетів перед Державним бюджетом України за взаємними розрахунками у сумі до 740.451,6 тис. гривень та за бюджетними позичками у сумі 155.752,2 тис. гривень, що склалася за період 1998-2005 років та знаходиться на обліку в Державному казначействі України, а також заборгованість у сумі до 95.809,4 тис. гривень за отриманими з державного бюджету у 2005 році місцевими бюджетами середньостроковими позичками".
9. Статтю 97 виключити.
10. У статті 116 цифри та слова "1 липня 2005 року" замінити цифрами та словами "1 липня 2006 року".
11. Доповнити статтею 125 такого змісту:
"Стаття 125. Установити, що у 2006 році надходження, отримані від суб'єктів господарювання (крім енергогенеруючих компаній) в рахунок погашення заборгованості за використані матеріальні цінності державного резерву, спрямовуються на виконання зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву по відшкодуванню витрат за зберігання запасів державного матеріального резерву, але не більше 50.000 тис. гривень".
12. Внести зміни до додатків N 1, N 3, N 4, N 5 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" відповідно до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.
13. У додатку N 5 назву бюджетної програми за кодом 2201190 викласти у такій редакції:
"Інформатизація загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, комп'ютеризація професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 листопада 2006 року
N 338-V
Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Доходи Державного бюджету України на 2006 рік"
тис. грн.
КодНайменування показників
згідно з бюджетною
класифікацією
ВсьогоЗагальний
фонд
Спеціальний
фонд
Всього доходів:127 516 631,097 264 420,330 252 210,7
Разом доходів (без
урахування міжбюджетних
трансфертів)
126 094 826,395 842 615,630 252 210,7
10000000Податкові надходження91 460 147,881 647 964,29 812 183,6
14000000Внутрішні податки на
товари та послуги
55 537 763,648 444 226,67 093 537,0
14010000Податок на додану вартість44 585 677,641 699 177,62 886 500,0
14010100Податок на додану вартість
із вироблених в Україні
товарів (робіт, послуг)
32 104 500,029 218 000,02 886 500,0
14010300Податок на додану вартість
із ввезених на територію
України товарів
28 346 100,028 346 100,0
20000000Неподаткові надходження32 148 186,713 878 645,018 269 541,7
24000000Інші неподаткові
надходження
10 123 181,91 259 352,78 863 829,2
24050000Надходження коштів від
реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки,
іншого майна Збройних сил
України та інших утворених
згідно з законодавством
військових формувань і
правоохоронних органів
1 361 200,8499 970,0861 230,8
Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік"
Зміни до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2006 рік"
(тис. грн.)
Код
прог-
рамної
класи-
фікації
видат-
ків та
креди-
тування
держав-
ного
бюджету
Код
функ-
ціо-
наль-
ної
кла-
сифі-
кації
видат-
ків та
креди-
туван-
ня
дер-
жавно-
го
бюдже-
ту
Найменування згідно з
програмною класифікацією
видатків та кредитування
державного бюджету
Загальний фондСпеціальний фондРазом
Всьоговидатки
споживання
з нихвидатки
розвитку
Всьоговидатки
споживання
з нихвидатки
розвитку
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Всього109 491 625,892 102 889,319 742 026,31 306 366,617 118 736,530 707 737,915 888 817,0957 805,8200 963,114 818 920,9140 199 363,7
0110000 Апарат Верховної Ради України563 006,4470 791,4282 027,73 986,292 215,043 550,238 480,812 252,44 623,05 069,4606 556,6
0111000 Апарат Верховної Ради України563 006,4470 791,4282 027,73 986,292 215,043 550,238 480,812 252,44 623,05 069,4606 556,6
01110100111Здійснення законотворчої
діяльності Верховної
Ради України
347 561,3284 977,3189 032,0 62 584,0 347 561,3
01110200111Організаційне, інформаційно-
аналітичне та
матеріально-технічне
забезпечення діяльності
Верховної Ради України
98 655,298 396,268 704,0 259,0 98 655,2
01110400113Візити народних депутатів
України за кордон
6 770,06 770,0 6 770,0
01110500111Обслуговування діяльності
Верховної Ради України
60 269,259 959,222 814,53 875,2310,03 593,03 415,01 280,0 178,063 862,2
0300000 Державне управління справами561 656,2419 337,7156 036,318 793,1142 318,554 043,636 931,812 739,82 420,617 111,8615 699,8
0301000 Апарат Державного управління
справами
487 119,0368 595,9150 404,218 243,8118 523,154 043,636 931,812 739,82 420,617 111,8541 162,6
03010900150Прикладні розробки у сфері
державного управління
2 394,7 2 394,7 2 394,7
03013100111Організаційне, інформаційне і
технічне забезпечення
діяльності Національної ради
України з інвестицій
та інновацій, супроводження
інноваційних програм
2 825,71 888,2986,920,0937,5 2 825,7
03018100960Реконструкція Міжнародного
дитячого центру "Артек"
10 000,0 10 000,010 000,0 10 000,020 000,0
0303000 Представництво
Президента України в
Автономній Республіці Крим
2 637,12 581,11 166,6368,056,0 2 637,1
03030100111Здійснення повноважень
постійним представником
Президента України в
Автономній Республіці Крим
2 637,12 581,11 166,6368,056,0 2 637,1
0500000 Державна судова
адміністрація України
1 376 596,01 168 313,8667 969,424 072,1208 282,220 000,0 20 000,01 396 596,0
0501000 Апарат Державної судової
адміністрації України
1 376 596,01 168 313,8667 969,424 072,1208 282,220 000,0 20 000,01 396 596,0
05010300330Здійснення правосуддя
Апеляційним судом України
та апеляційними судами
292 096,9262 338,5142 915,03 700,829 758,4 292 096,9
05010400330Здійснення правосуддя
місцевими судами
704 855,1643 450,5374 439,313 436,161 404,6 704 855,1
05018200330Забезпечення судів
належними приміщеннями
20 000,0 20 000,010 000,0 10 000,030 000,0
0600000 Верховний Суд України128 026,780 819,737 090,1825,747 207,0 128 026,7
0601000 Апарат Верховного Суду України128 026,780 819,737 090,1825,747 207,0 128 026,7
06010100330Здійснення правосуддя
Верховним Судом України
87 921,380 714,337 090,1825,77 207,0 87 921,3
06018000330Реконструкція будинку
для розміщення Верховного
Суду України
40 000,0 40 000,0 40 000,0
0700000 Вищий господарський суд України66 533,954 533,930 681,81 504,212 000,0 66 533,9
0701000 Вищий господарський суд України66 533,954 533,930 681,81 504,212 000,0 66 533,9
07010100330Здійснення правосуддя Вищим
господарським судом України
66 533,954 533,930 681,81 504,212 000,0 66 533,9
0750000 Вищий адміністративний суд
України
49 639,124 347,114 290,5421,025 292,0 49 639,1
0751000 Апарат Вищого адміністративного
суду України
49 639,124 347,114 290,5421,025 292,0 49 639,1
07510100330Здійснення правосуддя Вищим
адміністративним судом України
38 659,124 347,114 290,5421,014 312,0 38 659,1
1000000 Міністерство внутрішніх справ
України
3 660 661,93 512 506,32 929 983,8122 444,8148 155,61 160 953,7977 949,8306 214,125 672,3183 003,94 821 615,6
1001000 Апарат Міністерства внутрішніх
справ України
3 202 489,93 066 799,92 600 886,3102 824,7135 690,01 112 233,7935 219,8284 144,125 158,3177 013,94 314 723,6
10010400310Участь органів внутрішніх
справ у боротьбі з
нелегальною міграцією,
створення та утримання
пунктів розміщення незаконних
мігрантів
10 324,63 764,6998,8550,06 560,0 10 324,6
1010000 Міністерство внутрішніх справ
України (загальнодержавні
видатки)
2 884 882,72 884 882,7 2 884 882,7
1011000 Міністерство внутрішніх справ
України (загальнодержавні
видатки)
2 884 882,72 884 882,7 2 884 882,7
10110201020Пенсійне забезпечення
осіб начальницького і
рядового складу органів
внутрішніх справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ
2 884 882,72 884 882,7 2 884 882,7
1100000 Міністерство палива
та енергетики України
114 274,243 060,317 604,9327,071 213,9799 489,319 675,2300,0339,7779 814,1913 763,5
1101000 Апарат Міністерства
палива та енергетики України
114 274,243 060,317 604,9327,071 213,9799 489,319 675,2300,0339,7779 814,1913 763,5
11010100434Загальне керівництво
та управління у сфері
паливно-енергетичного
комплексу
16 064,916 014,910 517,3300,050,0231,5231,5 16 296,4
1200000 Міністерство економіки України125 193,4106 934,857 719,13 930,018 258,625 603,04 192,82 220,5118,721 410,2150 796,4
1201000 Апарат Міністерства економіки
України
96 198,978 972,739 666,13 250,517 226,225 603,04 192,82 220,5118,721 410,2121 801,9
12010100132Керівництво та управління у
сфері загальнодержавного
планування і прогнозування
економіки
52 046,451 949,433 711,91 859,997,0 52 046,4
12010200411Внески України до
бюджету ГАТТ/СОТ
1 163,41 163,4 1 163,4
12016000460Розвиток інфраструктури
надання інформаційних
послуг через Інтернет
726,8100,6 626,220 191,7429,8 19 761,920 918,5
1300000 Міністерство вугільної
промисловості України
2 228 988,9184 779,06 110,4226,32 044 209,92 142 853,8148,8 2 142 705,04 371 842,7
1301000 Апарат Міністерства вугільної
промисловості України
2 228 988,9184 779,06 110,4226,32 044 209,92 142 853,8148,8 2 142 705,04 371 842,7
13010900431Державна підтримка
вугледобувних підприємств на
часткове покриття витрат із
собівартості продукції, у тому
числі забезпечення
гарантійних зобов'язань по
поверненню бюджетних позик
1 403 974,2 1 403 974,2301 205,0 301 205,01 705 179,2
1400000 Міністерство закордонних справ
України
734 459,4626 796,135 442,119 739,9107 663,315 915,813 941,92 405,6420,61 973,9750 375,2
1401000 Апарат Міністерства
закордонних справ України
734 459,4626 796,135 442,119 739,9107 663,315 915,813 941,92 405,6420,61 973,9750 375,2
14010100113Керівництво та управління у
сфері державної політики
щодо зовнішніх відносин
37 225,735 100,721 585,6589,92 125,0 37 225,7
14010300113Функціонування закордонних
дипломатичних установ України
481 746,0454 107,712 596,519 150,027 638,315 399,813 428,92 295,6411,61 970,9497 145,8
14010400113Розширення мережі власності
України за кордоном у вигляді
нерухомого майна для потреб
дипломатичних установ України
57 200,0300,0 56 900,0 57 200,0
14011100113Фінансова підтримка
пропаганди за кордоном
українського надбання та
висвітлення в Україні
діяльності міжнародних
організацій
9 573,19 573,1 9 573,1
1700000 Державний комітет телебачення і
радіомовлення України
387 673,6328 426,6107 948,09 594,359 247,071 213,652 739,817 538,51 073,918 473,8458 887,2
1701000 Апарат Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України
387 673,6328 426,6107 948,09 594,359 247,071 213,652 739,817 538,51 073,918 473,8458 887,2
17010100831Керівництво та управління
у сфері телебачення і
радіомовлення
9 563,97 563,94 636,3201,62 000,0200,0200,0 25,0 9 763,9
17011400831Виробництво та розповсюдження
телепрограм Національною
телекомпанією України
124 552,183 779,924 758,41 857,940 772,221 209,420 390,97 000,0340,4818,5145 761,5
1800000 Міністерство культури
і туризму України
659 659,4585 116,179 338,34 331,774 543,378 455,563 927,69 493,6477,514 527,9738 114,9
1801000 Апарат Міністерства
культури і туризму України
558 296,2493 752,956 786,72 750,864 543,370 465,256 087,96 132,1324,814 377,3628 761,4
18010600942Підготовка кадрів для
сфери культури і
мистецтва вищими навчальними
закладами III і IV рівнів
акредитації
100 447,892 405,8 8 042,019 235,217 317,3 1 917,9119 683,0
в тому числі на капітальний
ремонт та придбання музичних
інструментів для Національної
музичної академії України
ім. П.І. Чайковського
5 000,0 5 000,0 5 000,0
1802000 Державна служба з питань
національної культурної
спадщини
47 272,437 272,420 501,91 495,710 000,07 240,37 189,73 361,5152,750,654 512,7
18020100829Керівництво та управління у
сфері національної
культурної спадщини
1 150,71 150,7659,32,9 1 150,7
1805000 Державна служба контролю за
переміщенням культурних
цінностей через державний
кордон України
645,1645,1303,06,7 645,1
18050100829Керівництво та управління у
сфері контролю за
переміщенням культурних
цінностей через державний
кордон України
495,1495,1303,06.7 495,1
18050200829Заходи щодо запобігання
незаконному переміщенню
культурних цінностей
через державний кордон
України та сприяння їх
поверненню державам,
яким вони належали
150,0150,0 150,0
1806000 Державна служба кінематографії49 250,049 250,0 750,0650,0 100,050 000,0
18060200823Створення та розповсюдження
національних фільмів
49 250,049 250,0 750,0650,0 100,050 000,0
2100000 Міністерство оборони України5 915 745,74 608 437,13 223 139,1316 575,91 307 308,61 679 113,2269 336,543 785,026 361,21 409 776,77 594 858,9
2101000 Апарат Міністерства оборони
України
5 915 745,74 608 437,13 223 139,1316 575,91 307 308,61 679 113,2269 336,543 785,026 361,21 409 776,77 594 858,9
21010600210Утримання, експлуатація,
обслуговування
казармено-житлового
фонду, будівель,
споруд та об'єктів,
що належать Збройним
Силам України
324 928,1324 928,1 313 750,0 59 476,055 076,0 9 476,04 400,0384 404,1
21011400210Реформування та розвиток
Збройних Сил України
382 675,569 322,5 313 353,0330 700,0 330 700,0713 375,5
21012300210Забезпечення участі у
міжнародних миротворчих
операціях
162 405,860 649,436 574,322,9101 756,4 162 405,8
21012400210Забезпечення виконання
міжнародних угод у військовій
сфері
19 647,812 167,81 214,0 7 480,0500,0420,0 80,020 147,8
21012800210Створення та закупівля
літака АН-70
64 400,0 64 400,0 64 400,0
2110000 Міністерство оборони України
(загальнодержавні видатки)
6 145 160,06 030 160,0 115 000,0 6 145 160,0
2111000 Міністерство оборони України
(загальнодержавні видатки)
6 145 160,06 030 160,0 115 000,0 6 145 160,0
21110201020Пенсійне забезпечення
військовослужбовців
Збройних Сил України
та Державної спеціальної
служби транспорту
6 030 160,06 030 160,0 6 030 160,0
2200000 Міністерство освіти і науки
України
6 055 384,55 495 625,4810 071,5149 902,2559 759,12 979 164,12 441 254,764 051,616 428,4537 909,49 034 548,6
2201000 Апарат Міністерства освіти і
науки України
5 835 737,25 314 640,1807 222,6149 692,3521 097,12 881 118,12 381 967,764 051,616 428,4499 150,48 716 855,3
22010100990Керівництво та управління у
сфері освіти і науки
13 201,413 201,48 428,4120,0 60,060,0 13 261,4
22011600942Підготовка кадрів вищими
навчальними закладами III і IV
рівнів акредитації
2 226 073,52 179 208,5 46 865,02 035 303,11 724 537,3 310 765,84 261 376,6
22011900970Інформатизація
загальноосвітніх,
професійно-технічних
і вищих навчальних закладів,
комп'ютеризація
професійно-технічних
та вищих навчальних закладів,
забезпечення
професійно-технічних
і вищих навчальних
закладів сучасними
технічними засобами
навчання з природничо-
математичних і технологічних
дисциплін
21 782,5 21 782,5 21 782,5
22018600942Проведення капітального
ремонту об'єктів Київського
національного економічного
університету ім. Вадима
Гетьмана
4 500,0 4 500,0 4 500,0
2206000 Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка
209 921,6171 259,6 38 662,087 346,059 287,0 28 059,0297 267,6
22068000942Будівництво
багатофункціонального
корпусу Інституту
міжнародних відносин
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка по вул. Мельникова,
36/1 у м. Києві
8 000,0 8 000,0 8 000,0
2300000 Міністерство охорони здоров'я
України
2 358 412,21 976 383,4631 513,065 715,6382 028,8796 310,2621 965,588 972,214 990,8174 344,73 154 722,4
2301000 Апарат Міністерства охорони
здоров'я України
2 333 167,81 951 139,0630 435,965 680,5382 028,8796 203,5621 932,288 972,214 971,8174 271,33 129 371,3
23010700942Підготовка і підвищення
кваліфікації медичних
та фармацевтичних,
наукових та науково-
педагогічних кадрів
вищими навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитації
227 778,4224 305,4 3 473,0379 009,5328 861,8 50 147,7606 787,9
23011100732Спеціалізована та
високоспеціалізована
медична допомога, що
надається загальнодержавними
закладами охорони здоров'я
239 915,3227 415,3110 382,122 667,712 500,07 301,56 772,0719,4350,1529,5247 216,8
23014000763Забезпечення медичних
заходів окремих
державних програм та
комплексних заходів
програмного характеру
165 350,1110 529,0 54 821,1 165 350,1
2400000 Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища України
139 560,7100 075,468 524,01 621,739 485,31 038 298,339 614,72 254,71 939,7998 683,61 177 859,0
2401000 Апарат Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України
101 054,792 215,463 289,71 452,08 839,3220 005,537 344,72 254,71 842,7182 660,8321 060,2
24010100540Загальне керівництво
та управління у сфері
охорони навколишнього
природного середовища
10 236,410 236,47 088,8155,9 2 678,02 168,0590,0251,5510,012 914,4
24010200540Управління та контроль у сфері
охорони навколишнього
природного середовища
на регіональному рівні
62 892,461 392,442 060,11 050,21 500,017 104,014 387,71 050,01 444,32 716,379 996,4
24011900540Моніторинг навколишнього
природного середовища
та забезпечення
державного контролю
за додержанням вимог
природоохоронного
законодавства
34 022,0 34 022,034 022,0
24013100530Експертно-аналітичне
супроводження та
моніторинг наукових
проектів з екологічної безпеки
250,0 250,0 250,0
24013200513Фінансова підтримка
природоохоронної діяльності,
у тому числі через механізм
здешевлення кредитів
комерційних банків
10 000,010 000,0 10 000,0
2500000 Міністерство праці та
соціальної політики України
2 995 116,62 645 860,951 646,59 958,6349 255,7417 808,757 739,4191,01 506,5360 069,33 412 925,3
2501000 Апарат Міністерства
праці та соціальної
політики України
2 604 112,22 537 145,527 139,59 113,366 966,7293 808,738 339,4191,01 506,5255 469,32 897 920,9
25010100412Керівництво та управління у
сфері праці та соціальної
політики
22 641,921 641,913 547,31 354,31 000,01 053,41 053,4 850,9 23 695,3
2510000 Міністерство праці та
соціальної політики України
(загальнодержавні видатки)
8 136 050,88 136 050,8 48 318,4 48 318,48 184 369,2
2511000 Міністерство праці та
соціальної політики України
(загальнодержавні видатки)
8 136 050,88 136 050,8 48 318,4 48 318,48 184 369,2
25110800180Додаткова субвенція з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
виплату допомоги
сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим
сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам
та тимчасової державної
допомоги дітям
288 334,3288 334,3 288 334,3
2600000 Міністерство промислової
політики України
198 008,225 437,211 373,8531,6172 571,0144 985,016 776,9 130,0128 208,1342 993,2
2601000 Апарат Міністерства
промислової політики України
198 008,225 437,211 373,8531,6172 571,0144 985,016 776,9 130,0128 208,1342 993,2
26010100442Загальне керівництво
та управління у сфері
промислової політики
19 233,117 643,111 081,6490,51 590,0450,0450,0 130,0 19 683,1
26010800513Консервація виробничих
потужностей промислових
підприємств
2 711,02 711,0 2 711,0
2700000 Міністерство будівництва,
архітектури та
житлово-комунального
господарства України
150 158,825 864,214 093,9589,2124 294,63 906,13 552,11 428,0287,1354,0154 064,9
2701000 Апарат Міністерства
будівництва, архітектури та
житлово-комунального
господарства України
149 643,025 348,413 950,4577,2124 294,63 906,13 552,11 428,0287,1354,0153 549,1
27010100610Керівництво та управління у
сфері будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства
15 753,413 137,88 208,3314,72 615,6 15 753,4
2800000 Міністерство аграрної
політики України
6 084 554,71 398 451,1384 019,020 412,24 686 103,61 247 433,7608 161,0100 013,38 978,3639 272,77 331 988,4
2801000 Апарат Міністерства
аграрної політики України
5 055 637,1662 193,799 843,14 967,54 393 443,4685 629,6318 641,919 497,12 410,4366 987,75 741 266,7
28010100421Загальне керівництво
та управління у сфері
агропромислового комплексу
18 544,418 544,410 372,7773,7 18 544,4
28011000942Підготовка кадрів для
агропромислового комплексу
вищими навчальними закладами
III і IV рівнів акредитації
242 703,8232 753,8 9 950,0230 000,0189 200,0 40 800,0472 703,8
28012100421Бюджетна тваринницька дотація,
включаючи бджолину сім'ю,
ідентифікація і реєстрація
сільськогосподарських
тварин та фінансова
підтримка виробництва
продукції рослинництва шляхом
дотування на гектар посівів
1 992 500,0 1 992 500,0 1 992 500,0
28013100421Організація і регулювання
діяльності установ в системі
агропромислового комплексу
145 740,9138 140,981 991,13 052,07 600,081 677,251 139,518 903,02 191,430 537,7227 418,1
3100000 Міністерство транспорту та
зв'язку України
553 294,1424 755,4234 753,813 563,7128 538,7252 582,4182 652,716 765,16 970,969 929,7805 876,5
3101000 Апарат Міністерства
транспорту та зв'язку України
69 829,946 793,25 536,1480,823 036,762 649,949 584,2 13 065,7132 479,8
31011000454Здійснення операцій з
фінансового лізингу
авіаційної техніки
21 600,0 21 600,0 21 600,0
3103000 Державний департамент морського
і річкового транспорту
86 780,0 86 780,049 050,05 097,81 374,9225,043 952,2135 830,0
31030700452Проведення днопоглиблювальних
робіт в районі о. Коса-Тузла
30 000,0 30 000,0 30 000,0
3106000 Державний департамент
з питань зв'язку та
інформатизації
46 358,229 866,23 685,1238,216 492,059 401,156 499,1 2 902,0105 759,3
31062000831Погашення заборгованості за
виконане у минулі роки
державне замовлення на
трансляцію телерадіопрограм,
вироблених для державних
потреб
26 500,026 500,0 26 500,0
3110000 Державна служба автомобільних
доріг України
6 783,16 420,63 773,1446,0362,54 590 976,0633 161,3 3 957 814,74 597 759,1
3111000 Апарат Державної служби
автомобільних доріг України
6 783,16 420,63 773,1446,0362,54 590 976,0633 161,3 3 957 814,74 597 759,1
31110100456Керівництво та управління у
сфері будівництва, ремонту
та утримання автомобільних
доріг
6 783,16 420,63 773,1446,0362,5 6 783,1
31110200456Розвиток мережі і утримання
автомобільних доріг
загального користування
3 959 436,51 621,8 3 957 814,73 959 436,5
в тому числі будівництво,
реконструкція та ремонт мостів
200 000,0 200 000,0200 000,0
3200000 Міністерство України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи
2 326 751,72 003 244,91 012 150,844 483,5323 506,8446 632,8282 953,0154 452,63 747,6163 679,82 773 384,5
3201000 Апарат Міністерства
України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
2 102 114,01 799 955,3906 158,641 068,1302 158,7422 246,2264 748,0149 170,93 091,5157 498,22 524 360,2
32010401070Компенсація сім'ям з дітьми
та видатки на безплатне
харчування дітей, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
379 818,8379 818,8 379 818,8
32011800513Внесок України до
Чорнобильського фонду "Укриття"
на реалізацію програми SIP
12 012,112 012,1 12 012,1
32015700513Внесок України до Рахунку
ядерної безпеки ЄБРР
18 587,918 587,9 18 587,9
3208000 Державний департамент
промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду
81 446,774 681,849 128,91 727,56 764,9700,0 700,082 146,7
32080100412Керівництво та управління у
сфері промислової безпеки,
охорони праці та
гірничого нагляду
79 912,574 612,549 128,91 727,55 300,0 79 912,5
3210000 Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи (загальнодержавні
видатки)
111 079,672 579,6 38 500,0 111 079,6
3211000 Міністерство України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи (загальнодержавні
видатки)
111 079,672 579,6 38 500,0 111 079,6
32110201020Пенсійне забезпечення
військовослужбовців,
осіб начальницького
і рядового складу
Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи
69 079,669 079,6 69 079,6
3400000 Міністерство України у справах
сім'ї, молоді та спорту
523 142,1387 137,547 608,71 269,1136 004,639 609,115 760,130,016,023 849,0562 751,2
3401000 Апарат Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та
спорту
222 826,2175 351,69 728,0656,047 474,639 253,715 460,130,016,023 793,6262 079,9
34010101040Керівництво та управління у
сфері молодіжної та сімейної
політики, фізичної культури і
спорту
12 591,711 774,77 127,2334,1817,0 12 591,7
34012800810Фінансова підтримка
громадських організацій
фізкультурно-спортивного
спрямування
10 950,110 950,1 10 950,1
3402000 Державна соціальна служба для
сім'ї, дітей та молоді
9 736,29 630,2916,618,5106,0 9 736,2
34020101040Керівництво та управління у
сфері соціальної роботи із
сім'ями, дітьми та молоддю
1 736,21 630,2916,618,5106,0 1 736,2
3408000 Державний фонд сприяння
молодіжному житловому
будівництву
65 900,05 500,0 60 400,0355,4300,0 55,466 255,4
34080501062Часткова компенсація
відсоткової ставки кредитів
комерційних банків молодим
сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання
житла
60 000,0 60 000,0 60 000,0
3500000 Міністерство фінансів
України
5 366 370,04 936 559,0624 349,620 440,6429 811,063 652,734 928,91 997,3206,428 723,85 430 022,7
3501000 Апарат Міністерства фінансів
України
4 572 965,64 229 266,3171 399,26 905,1343 699,360 622,332 363,51 972,380,628 258,84 633 587,9
35010100112Керівництво та управління у
сфері фінансів
421 239,5277 829,1169 532,86 365,8143 410,4115,1115,1 32,7 421 354,6
35010200112Створення автоматизованої
інформаційно-аналітичної
системи фінансових і
фіскальних органів
49 100,419 143,2 29 957,2 49 100,4
35010400941Підготовка кадрів для
фінансової системи вищими
навчальними закладами I і II
рівнів акредитації
3 213,22 913,2 300,0814,6763,8 50,84 027,8
35011200150Прикладні розробки у сфері
фінансів, кредиту і грошового
обігу
10 756,2 10 756,21 240,0 1 240,011 996,2
35011700171Обслуговування внутрішнього
державного боргу
948 803,7948 803,7 948 803,7
35011800172Обслуговування зовнішнього
державного боргу
2 238 098,02 238 098,0 2 238 098,0
35012500112Збільшення статутного капіталу
ВАТ "Державний ощадний банк"
50 000,0 50 000,0 50 000,0
35012600112Збільшення статутного капіталу
ВАТ "Державний експортно-
імпортний банк"
50 000,0 50 000,0 50 000,0
35013400411Державна програма розвитку
Національної депозитарної
системи України
32 000,0 32 000,0 32 000,0
в тому числі поповнення
статутного капіталу
Національного
депозитарію України
21 500,0 21 500,0 21 500,0
3503000 Державна пробірна служба4 045,03 433,31 936,064,5611,71 369,91 097,325,031,2272,65 414,9
35030100411Керівництво та управління у
сфері державного пробірного
контролю
3 813,33 433,31 936,064,5380,0769,9573,325,031,2196,64 583,2
3504000 Державне казначейство України488 797,2419 797,2259 356,69 483,069 000,01 494,01 306,6 62,5187,4490 291,2
35040100112Керівництво та управління
казначейським обслуговуванням
бюджету
430 700,2410 700,2259 356,69 483,020 000,01 494,01 306,6 62,5187,4432 194,2
3505000 Головне контрольно-ревізійне
управління України
300 562,2284 062,2191 657,83 988,016 500,0166,5161,5 32,15,0300 728,7
35050100112Керівництво та управління у
сфері контролю за
витрачанням бюджетних коштів
297 423,7282 423,7191 657,83 988,015 000,0166,5161,5 32,15,0297 590,2
3510000 Міністерство фінансів України
(загальнодержавні видатки)
18 715 314,618 093 472,9 351 841,74 051 315,74 000 000,0 51 315,722 766 630,3
3511000 Міністерство фінансів України
(загальнодержавні видатки)
18 715 314,618 093 472,9 351 841,74 051 315,74 000 000,0 51 315,722 766 630,3
35110600180Додаткові дотації з державного
бюджету місцевим бюджетам
1 042 984,9938 023,9 104 961,0 1 042 984,9
35113500180Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості
минулих років з різниці в
тарифах на теплову енергію,
послуги з водопостачання та
водовідведення, що
постачалися населенню, яка
виникла у зв'язку з
невідповідністю фактичної
вартості теплової енергії,
послуг з водопостачання та
водовідведення тарифам,
що затверджувалися
органами державної влади чи
органами місцевого
самоврядування
3 000 000,03 000 000,0 3 000 000,0
5000000 Державний комітет України по
водному господарству
575 799,6498 773,8249 203,5116 317,677 025,8225 400,088 105,012 723,034 159,5137 295,0801 199,6
5001000 Апарат Державного комітету
України по водному господарству
575 799,6498 773,8249 203,5116 317,677 025,8225 400,088 105,012 723,034 159,5137 295,0801 199,6
50010500421Експлуатація загальнодержавних
і міжгосподарських державних
меліоративних систем
502 670,6490 630,6245 412,1116 230,512 040,0103 000,087 423,012 463,034 039,515 577,0605 670,6
5120000 Державний комітет України з
державного матеріального
резерву
34 261,425 246,415 674,52 746,89 015,0676 834,7115 295,45 112,92 521,2561 539,3711 096,1
5121000 Апарат Державного комітету з
державного матеріального
резерву
34 261,425 246,415 674,52 746,89 015,0676 834,7115 295,45 112,92 521,2561 539,3711 096,1
51210300220Відшкодування підприємствам,
установам та організаціям
витрат, пов'язаних з
обслуговуванням цінностей
матеріального резерву
86 400,086 400,0 86 400,0
51210400220Накопичення (приріст)
матеріальних цінностей
державного матеріального
резерву
560 007,75 000,0 555 007,7560 007,7
5270000 Державний комітет ядерного
регулювання України
11 232,910 126,26 589,394,01 106,7 11 232,9
5271000 Апарат Державного комітету
ядерного регулювання України
11 232,910 126,26 589,394,01 106,7 11 232,9
52710100434Керівництво та управління у
сфері ядерного регулювання
9 865,99 605,96 589,394,0260,0 9 865,9
5340000 Адміністрація Державної
прикордонної служби України
966 960,8808 068,0629 644,436 406,0158 892,860 400,69 917,3381,61 509,150 483,31 027 361,4
5341000 Апарат Адміністрації
Державної прикордонної служби
України
951 965,1798 046,3620 793,736 406,0153 918,860 400,69 917,3381,61 509,150 483,31 012 365,7
53410701062Будівництво (придбання) житла
для військовослужбовців
Державної прикордонної служби
України
26 123,4 26 123,45 000,0 5 000,031 123,4
6020000 Вища атестаційна комісія
України
2 500,12 500,11 759,539,2 2 500,1
6021000 Апарат Вищої атестаційної
комісії України
2 500,12 500,11 759,539,2 2 500,1
60210100990Керівництво та управління у
сфері атестації наукових та
науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації,
присудження наукових ступенів
2 153,82 153,81 557,039,2 2 153,8
6080000 Державний департамент України
з питань виконання покарань
(загальнодержавні видатки)
140 432,0140 432,0 140 432,0
6081000 Державний департамент
України з питань виконання
покарань (загальнодержавні
видатки)
140 432,0140 432,0 140 432,0
60810201020Пенсійне забезпечення осіб
начальницького і рядового
складу кримінально-
виконавчої системи
140 432,0140 432,0 140 432,0
6110000 Державний комітет архівів
України
16 033,314 405,78 808,8409,01 627,61 171,91 033,7295,561,8138,217 205,2
6111000 Апарат Державного комітету
архівів України
15 120,913 813,38 417,7387,01 307,61 171,91 033,7295,561,8138,216 292,8
61110100133Керівництво та управління у
сфері архівної справи
2 027,62 027,61 451,8 2 027,6
61110300133Архівна справа12 413,711 785,76 965,9387,0628,01 145,91 033,7295,561,8112,213 559,6
6112000 Український інститут
національної пам'яті
912,4592,4391,122,0320,0 912,4
61120100829Керівництво та управління у
сфері відновлення та збереження
національної пам'яті
912,4592,4391,122,0320,0 912,4
6140000 Державна податкова
адміністрація України
2 880 939,92 783 090,11 941 734,054 576,297 849,8238 907,5199 582,4220,0253,139 325,13 119 847,4
6141000 Апарат Державної податкової
адміністрації України
2 880 939,92 783 090,11 941 734,054 576,297 849,8238 907,5199 582,4220,0253,139 325,13 119 847,4
61410100112Керівництво та управління у
сфері контролю за
дотриманням та виконанням
податкового законодавства
2 763 968,52 718 418,71 940 680,254 412,845 549,8175 357,2173 055,8 142,02 301,42 939 325,7
61410400942Підготовка кадрів та
підвищення кваліфікації
Національною академією
державної податкової служби
46 715,436 715,4 10 000,020 000,016 216,4 3 783,666 715,4
61410800112Створення автоматизованої
інформаційно-аналітичної
системи податкових органів
37 000,011 764,0 25 236,0 37 000,0
6160000 Державна податкова
адміністрація України
(загальнодержавні видатки)
96 657,296 657,2 96 657,2
6161000 Державна податкова
адміністрація України
(загальнодержавні видатки)
96 657,296 657,2 96 657,2
61610201020Пенсійне забезпечення
осіб начальницького
складу податкової міліції
96 657,296 657,2 96 657,2
6170000 Державна служба експортного
контролю України
5 152,84 526,43 358,324,9626,4 5 152,8
6171000 Апарат Державної служби
експортного контролю України
5 152,84 526,43 358,324,9626,4 5 152,8
61710100411Керівництво та управління у
сфері експортного контролю
4 882,34 526,43 358,324,9355,9 4 882,3
6530000 Служба безпеки України
(загальнодержавні видатки)
732 511,6732 511,6 732 511,6
6531000 Служба безпеки України
(загальнодержавні видатки)
732 511,6732 511,6 732 511,6
65310201020Пенсійне забезпечення
військовослужбовців
Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки
України, Державної
прикордонної служби
України та Управління
державної охорони
732 511,6732 511,6 732 511,6
6560000 Академія медичних наук України562 559,9369 256,8132 918,119 754,2193 303,124 469,07 102,1870,2834,617 366,9587 028,9
6561000 Апарат Академії медичних
наук України
562 559,9369 256,8132 918,119 754,2193 303,124 469,07 102,1870,2834,617 366,9587 028,9
65610300750Прикладні розробки у сфері
діагностики і методів лікування
хвороб людини
47 257,4 47 257,415 887,6 15 887,663 145,0
6590000 Українська академія аграрних
наук
246 537,031 960,99 326,4899,7214 576,158 838,0960,0182,0126,057 878,0305 375,0
6591000 Апарат Української академії
аграрних наук
246 537,031 960,99 326,4899,7214 576,158 838,0960,0182,0126,057 878,0305 375,0
65910600482Фінансова підтримка
технічного забезпечення
наукових установ та підготовки
наукових кадрів
агропромислового комплексу
6 509,65 509,62 125,2 1 000,0 6 509,6
6730000 Центральна виборча комісія564 512,4515 312,416 003,71 418,649 200,0 564 512,4
6731000 Апарат Центральної виборчої
комісії
564 512,4515 312,416 003,71 418,649 200,0 564 512,4
67310200160Проведення виборів народних
депутатів України
485 882,0485 882,0 485 882,0
67310700160Централізовані видатки із
забезпечення проведення
виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та
сільських, селищних,
міських голів
350,0350,0 350,0
6740000 Центральна виборча комісія
(загальнодержавні видатки)
187 601,4187 601,4 187 601,4
6741000 Центральна виборча комісія
(загальнодержавні видатки)
187 601,4187 601,4 187 601,4
67410200180Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на
проведення виборів
депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів
187 601,4187 601,4 187 601,4
7750000 Донецька обласна державна
адміністрація
55 492,854 922,534 489,92 059,1570,31 654,31 499,2454,046,4155,157 147,1
7751000 Апарат Донецької обласної
державної адміністрації
55 492,854 922,534 489,92 059,1570,31 654,31 499,2454,046,4155,157 147,1
77510100111Здійснення виконавчої
влади у Донецькій області
55 492,854 922,534 489,92 059,1570,31 654,31 499,2454,046,4155,157 147,1
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 19-20, ст. 166, N 29, ст. 246, N 33, ст. 282, ст. 284, N 34, ст. 289, N 37, ст. 317) такі зміни:
У статті 1:
у частині першій цифри "125.785.131", "96.564.420,3" та "29.220.710,7" замінити відповідно цифрами "127.516.631", "97.264.420,3" та "30.252.210,7";
у частині другій цифри "138.258.107,7", "108.581.869,8" та "29.676.237,9" замінити відповідно цифрами "140.199.363,7", "109.491.625,8" та "30.707.737,9";
в абзаці третьому частини третьої цифри "2.980.360,3" та "440.222,9" замінити відповідно цифрами "2.770.604,3" та "230.466,9".
2. Статтю 11 доповнити пунктом 37 такого змісту:
"37) надходження від погашення податкової заборгованості підприємств Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення або їх кредиторів до державного бюджету".
3. Статтю 27 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"Державному казначейству України здійснювати видатки державного бюджету на підставі зареєстрованих фінансових зобов'язань головних розпорядників коштів".
4. Статтю 40 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Обчислення пенсій окремим категоріям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які були відряджені для виконання службових обов'язків до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших цивільних установ, організацій і підприємств, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, здійснюється за переліком посад і в порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України".
5. У статті 43:
пункти 21 та 22 викласти в такій редакції: