Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації

Національний банк України Постанова від 22.12.2018 №151
Остання редакція від 22.12.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 22.12.2018

Номер 151

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 10.01.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
22.12.2018 № 151
Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації
Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку проведення виїзних перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, та приведення його у відповідність до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 липня 2017 року № 60, що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С. В.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22 грудня 2018 року № 151
Зміни до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації
1. У розділі І:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про запобігання корупції", Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами) (далі - Положення № 926), Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами) (далі - Інструкція № 29), інших нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України (далі - Національний банк), з метою врегулювання процесу організації та проведення Національним банком виїзних перевірок (далі - перевірки) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації (далі - юридичні особи), з питань дотримання ліцензійних вимог, визначених Положенням № 926, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації відповідно до вимог Інструкції № 29, достовірності та встановленого порядку подання до Національного банку звітної інформації про надання банкам послуг з інкасації.";
2) підпункти 2 та 3 пункту 2 викласти в такій редакції:
"2) інспекційна група - група працівників Національного банку, уповноважених на здійснення перевірки юридичної особи;
3) період перевірки - період, за який розглядаються, перевіряються та аналізуються документи, відомості про діяльність юридичної особи під час перевірки;";
3) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Національний банк здійснює нагляд за дотриманням юридичними особами ліцензійних вимог, визначених Положенням № 926, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації, визначених Інструкцією № 29, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
Планові перевірки проводяться на підставі розпорядчого акта Національного банку про проведення перевірки юридичної особи (далі - розпорядчий акт Національного банку) відповідно до календарного плану перевірок юридичних осіб, складеного з урахуванням результатів попередніх перевірок, аналізу звітної інформації, наданої юридичними особами до Національного банку, інших відомостей, отриманих Національним банком у встановленому законодавством України порядку.
Позапланові перевірки проводяться за наявності обґрунтованих підстав на підставі рішення Правління Національного банку, а також за дорученням Голови Національного банку, його першого заступника або заступника, який за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво процесами грошового обігу (далі - керівництво Національного банку). Зазначене доручення оформляється розпорядчим актом Національного банку.";
4) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Початок планової перевірки має бути не раніше ніж через рік після отримання юридичною особою ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або після закінчення попередньої перевірки.".
2. У розділі ІІ:
1) в абзаці другому пункту 6 слово "період" замінити словом "час";
2) пункти 7 та 10 викласти в такій редакції:
"7. Працівник Національного банку, якого призначають проводити перевірку юридичної особи, перед наданням йому повноважень для здійснення перевірки повинен подати безпосередньому керівникові повідомлення про відсутність у нього конфлікту інтересів, пов'язаного з цією юридичною особою. Копія цього повідомлення подається також керівникові інспекційної групи перед початком перевірки.";
"10. Перевірка проводиться у строки, що достатні для виконання запланованого обсягу перевірки (від п'яти до десяти робочих днів).".
3. У розділі ІІІ:
1) у пункті 13:
в абзаці першому слово "десять" замінити словами "п'ять робочих";
абзац четвертий після слів "матеріалів" доповнити словами "(згідно з переліком документів та матеріалів, що має додаватися до повідомлення)";
2) абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:
"Керівник юридичної особи зобов'язаний виділити інспекційній групі на час проведення перевірки відокремлене (за можливості) службове приміщення, що обладнане офісними меблями, шафою для тимчасового зберігання документів та комп'ютерною технікою.";
3) у пункті 19 слова "(оригінали або копії)" замінити словами "(оригінали, їх копії на паперових носіях або в електронному вигляді)".
4. У розділі V:
1) у пункті 31 слова "під час проведення перевірок з питань фінансового моніторингу банків," виключити;
2) у пункті 33:
в абзаці першому слова "результати проведення перевірки" замінити словом "перевірку";
слова "та відбитком печатки юридичної особи" виключити;
3) у пункті 36 слова "Департаменті грошового обігу" замінити словами "Національному банку".
5. У розділі VІ:
1) пункт 38 викласти в такій редакції:
"38. Керівник інспекційної групи в разі виявлення порушень та недоліків, які можуть бути підставами для анулювання або зупинення дії ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, забезпечує підготовку та подання відповідної інформації на розгляд керівництва Національного банку у строки, визначені нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.";
2) пункт 41 виключити.
6. У тексті Положення слово "розпорядження" у всіх відмінках та числах замінити словами "розпорядчий акт" у відповідних відмінках та числах.
Директор Департаменту грошового обігуВіктор ЗАЙВЕНКО
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Національного банку України
_______________
(підпис)
С. ХОЛОД
"___" ___________ 2018 року
(дата)
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 10.01.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
22.12.2018 № 151
Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації
Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку проведення виїзних перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, та приведення його у відповідність до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 липня 2017 року № 60, що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С. В.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22 грудня 2018 року № 151
Зміни до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації
1. У розділі І:
1) пункт 1 викласти в такій редакції: