Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 04.09.2018 №95
Остання редакція від 04.09.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 04.09.2018

Номер 95

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 11.09.2018
Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА
від 4 вересня 2018 року № 95
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", у зв'язку з прийняттям Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах", з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до:
1) Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2001 року № 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2001 року за № 934/6125 (зі змінами), що додаються;
2) Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за № 910/15601 (зі змінами), що додаються.
2. Унести до глави 5 Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року за № 152/5343 (зі змінами) такі зміни:
1) у першому реченні пункту 5.2 слова "та з печаткою юридичної особи" виключити;
2) перше речення пункту 5.7 викласти в такій редакції:
"5.7. Уповноважені особи юридичної особи - резидента чи представництва юридичної особи - нерезидента підписують чек на зворотному боці.".
3. Унести до Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16 грудня 2002 року № 508, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 року за № 174/7495 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 2:
друге речення абзацу п'ятого пункту 2.9 виключити;
друге речення пункту 2.10 виключити;
2) у додатках до Положення:
у додатках 2 - 6 слово "Печатка" виключити;
у додатку 7 слова "і печатка комітента" виключити;
у додатку 8 слова "і печатка довірителя" виключити.
4. Друге речення пункту 2.2 глави 2 Положення про порядок виконання банками документів на переказ, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року № 436, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2004 року за № 1240/9839 (зі змінами), викласти в такій редакції: "Вищезазначені документи підписуються відповідальними особами клієнта.".
5. У додатках 1 - 3 до Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 листопада 2010 року № 481, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1336/18631 (зі змінами), літери "М. П." виключити.
6. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Яблунівський О. М.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ. В. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04 вересня 2018 року № 95
Зміни
до Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу
1. В абзаці першому пункту 6 глави 2 розділу II слова "і відбитка печатки векселедавця тощо" виключити.
2. У додатках до Положення:
1) додатки 2, 5 викласти в такій редакції:
"Додаток 2*
до Положення про розрахункові палати
для пред'явлення векселів до платежу
(у редакції постанови
Правління Національного банку України
від 04.09.2018 № 95)
(пункт 2 глави 1 розділу II)
Заява
про намір пред'явити вексель до платежу в розрахункову палату (заповнюється юридичною особою)
1. Векселедержатель ____________________________________________________
(назва юридичної особи)
2. Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України _____ номер поточного рахунку ___________________________
_____________________________________________________________________________
(назва та код банку)
3. Місцезнаходження ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Номер телефону ______________________________________________________
5. Номер факсу _________________________________________________________
6. Прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи _________________________
_____________________________________________________________________________
7. Паспорт: серія ___________, номер __________________________________,
дата видачі "___" _____________ ____ р.
8. Ким виданий _________________________________________________________
9. Місце проживання ____________________________________________________
(заповнюється фізичною особою)
10. Векселедержатель ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності): _________ номер поточного рахунку ___________________________
_____________________________________________________________________________
(назва та код банку)
12. Місце проживання ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Контактні телефони _________________________________________________
14. Паспорт: серія ______________, номер ______________________________,
дата видачі "___" ____________ ___ р.
15. Ким виданий ________________________________________________________
16. Повідомляємо про намір пред'явити в розрахункову палату вексель(і)
(згідно з нижчезазначеним реєстром) до платежу ______________________________
(дата)
17. Кошти в оплату векселів просимо перерахувати на наш поточний
рахунок: ____________________________________________________________________
(номер поточного рахунку, назва та код банку)
18. Згодні оплатити послуги розрахункової палати в установленому розмірі.
Векселедержатель Розрахункова палата
Найменування банку:
Місцезнаходження:
Код банку:
_____________________________ _____________________________________
(підпис відповідальної особи) (дата прийняття заяви та підпис
відповідального працівника)
Печатка
№ з/пНомер бланка векселяВекселе-
давець
Плат-
ник (акцеп-
тант)
Перший векселе- держатель (ремітент)Дата скла-
дання век-
селя
Місце пла-
тежу
Строк пла-
тежу
Номі-
нальна сума векселя, грн
Відсотки на номінальну суму векселяСума, що підлягає сплаті за векселем на дату платежу,
заявлену векселедержателем, грн
розмір, %сума, грн
123456789101112
Векселедержатель Розрахункова палата
Найменування банку:
Місцезнаходження:
Код банку:
_____________________________ _____________________________________
(підпис відповідальної особи) (дата прийняття заяви та підпис
відповідального працівника)
Печатка
____________
* Цей додаток є зразком. Під час заповнення документа за формою цього додатка мають бути зазначені всі відомості, що ним передбачені.";
"Додаток 5*
до Положення про розрахункові палати
для пред'явлення векселів до платежу
(у редакції постанови
Правління Національного банку України
від 04.09.2018 № 95)
(пункт 5 глави 1 розділу IV)
ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої
особи розрахункової палати)
Акт № ___
про пред'явлення векселя до платежу в розрахункову палату
___________________________________ "___" ____________ 200__ р.
(місце складання акта) (дата складання акта)
1. Розрахункова палата _________________________________________________
(повна назва та код банку)
в особі ____________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)
що діє на підставі _________________________________________________________,
та Векселедержатель _________________________________________________________
(повна назва і код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)
юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові,
реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності), паспортні дані фізичної особи)
в особі ____________________________________________________________________,
що діє на підставі _________________________________________________________,
уклали цей акт про пред'явлення векселя(ів) (згідно з нижчезазначеним
реєстром) до платежу:
Но-
мер бла-
нка век-
селя
Назва та код за ЄДРПОУ (прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи) платника
Дата складання векселяМісце платежуСтрок платежуДата пред'явлення векселя в розрахункову палатуНомі-
нальна сума векселя, грн
Відсотки на номінальну суму векселяСума, що підлягає сплаті за векселем, грн
з/пза жур-
налом
розмір, %сума, грн
123456789101112
2. Відмітки про оплату векселя(ів) (оплачено/неоплачено/оплачено
частково)___________________________________________________________________.
(сума оплати цифрами та словами, дата оплати, порядок оплати,
банківський рахунок)
3. Акт складено у двох примірниках: перший - залишається в розрахунковій
палаті, другий - передається векселедержателю.
Розрахункова палата Векселедержатель
Найменування банку:
Місцезнаходження:
Код банку:
Код за ЄДРПОУ:
_____________________________ ________________________________
(підпис відповідальної особи) (підпис відповідальної особи)
Печатка
____________
* Цей додаток є зразком. Під час заповнення документа за формою цього додатка мають бути наведені всі відомості, що ним передбачені.";
2) у додатку 3 слова "і печатка векселедержателя" виключити;
3) у додатку 4 слово "Печатка" виключити.".
Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку
О. М. Яблунівський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04 вересня 2018 року № 95
Зміни
до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів
1. Пункт 1.1 глави 1 після слів "визначає особливості" доповнити словами "ініціювання банком переказу коштів в іноземній валюті з рахунків умовного зберігання (ескроу),".
2. У пункті 2.1 глави 2:
1) в абзаці сьомому слова "та відбитка печатки" виключити;
2) в абзаці дев'ятнадцятому:
перше речення викласти в такій редакції:
"підписи відповідальних осіб платника, які заявлені ним у картці зі зразками підписів.";
у другому реченні:
слова "і на законних підставах володіють особистим ключем" виключити;
доповнити речення словами "/електронний(і) підпис(и) відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України".
3. У главі 3:
1) в абзаці четвертому пункту 3.4 слова "і відбитком печатки (за наявності)" виключити;
2) у першому реченні пункту 3.12 слова "засвідченого підписами відповідальних осіб платника і відбитком печатки (за її наявності)" замінити словами "підписаного уповноваженою(ими) особою(ами) платника".
4. Пункт 5.2 глави 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що обліковуються на поточному або кореспондентському рахунку, може здійснюватися шляхом договірного списання грошових коштів з відповідного рахунку боржника за платіжною вимогою обтяжувача, за умови письмового повідомлення банку про таке обтяження.".
5. Пункт 6.1 глави 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Виконання уповноваженим банком письмового повідомлення обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що зберігаються на поточному або кореспондентському рахунку, здійснюється відповідно до вимог статті 1074 Цивільного кодексу України, умов, визначених договорами між банком та клієнтом, та внутрішніх положень уповноваженого банку про операційну діяльність.".
6. У главі 7:
1) у назві глави та пункті 7.2 слова "органом доходів і зборів" замінити словами "контролюючим органом";
2) у пункті 7.3:
абзац шостий доповнити словами "/рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу";
абзац сьомий після слів "Судове рішення" доповнити словами "/рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу".
7. Положення доповнити новою главою такого змісту:
"10. Оформлення розрахункового документа та його виконання уповноваженим банком у разі здійснення операцій за рахунком умовного зберігання (ескроу)
1. Уповноважений банк за настання підстав, передбачених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), формує меморіальний ордер та переказує грошові кошти з такого рахунку на користь бенефіціара(ів) чи повертає володільцю рахунку.
Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).
2. Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов'язаннями володільця рахунку або бенефіціара не допускається.".
Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку
О. М. Яблунівський
Офіційно опубліковано 11.09.2018
Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА
від 4 вересня 2018 року № 95
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", у зв'язку з прийняттям Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах", з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до:
1) Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2001 року № 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2001 року за № 934/6125 (зі змінами), що додаються;
2) Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за № 910/15601 (зі змінами), що додаються.
2. Унести до глави 5 Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року за № 152/5343 (зі змінами) такі зміни:
1) у першому реченні пункту 5.2 слова "та з печаткою юридичної особи" виключити;
2) перше речення пункту 5.7 викласти в такій редакції: