Про затвердження Змін до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні. Постанова від 07.06.2018 №62

Національний банк України Постанова від 07.06.2018 №62
Остання редакція від 07.06.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 07.06.2018

Номер 62

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
07.06.2018 № 62
Про затвердження Змін до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за № 74/14765 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома уповноважених банків, небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку (далі - банки) інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам - до відома їх клієнтів.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ.В. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра інфраструктури України


Ю. Лавренюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку
07.06.2018 № 62
ЗМІНИ
до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні
1. У главі 1:
1) у пункті 1.3:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
"платіжне доручення або заяву на переказ готівки, або документ відповідної платіжної системи на відправлення переказу (оригінал документа);
паспорт або документ, що його замінює (за винятком випадків, коли фізична особа подає документи для здійснення переказу за допомогою систем дистанційного обслуговування);";
перше речення абзацу шостого викласти в такій редакції: "Допускається подання підтвердних документів, роздрукованих/отриманих із мережі Інтернет, та/або електронних копій документів з оригіналів підтвердних документів на паперових носіях інформації та з підтвердних документів, роздрукованих/отриманих із мережі Інтернет, у разі здійснення переказів за межі України за операціями, зазначеними в підпунктах "а" - "е", "ж", "и", "к" пункту 1.2 глави 1 цих Правил.";
доповнити пункт після абзацу шостого трьома новими абзацами сьомим - дев'ятим такого змісту:
"Електронні копії підтвердних документів створюються фізичною особою-резидентом та засвідчуються її електронним підписом відповідно до порядку, що передбачений у внутрішніх документах банку, розроблених згідно з вимогами Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2017 року № 78.
Фізичні особи-резиденти мають право подавати документи для здійснення переказу з поточного рахунку в іноземній валюті особисто або з використанням систем дистанційного обслуговування (з урахуванням вимог, викладених у пункті 2.1 глави 2 цих Правил).
Підставою для використання клієнтом систем дистанційного обслуговування є договір банківського рахунку або окремий договір між банком та фізичною особою-резидентом. У договорі обов'язково повинні бути визначені умови та порядок (процедура) визнання суб'єктами електронної взаємодії правочинів у вигляді електронних документів із використанням електронного підпису.";
2) пункт 1.4 викласти в такій редакції:
"1.4. Банк під час здійснення переказів фізичними особами-резидентами на підставі електронних копій підтвердних документів виконує:
процедуру перевірки електронного підпису на електронній копії підтвердних документів під час приймання копії документа в електронній формі;
перевірку цілісності, достовірності та авторства копії поданого підтвердного документа, який підписаний електронним підписом клієнта.
Банк під час здійснення переказів фізичними особами-резидентами на підставі оригіналів підтвердних документів на паперових носіях інформації забезпечує створення копій у паперовій/електронній формі, що засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку/електронним цифровим підписом уповноваженого працівника банку, прирівняним до власноручного підпису, як такі, що відповідають оригіналу, та залишаються на зберіганні в банку.
Банк під час здійснення переказів фізичними особами-нерезидентами забезпечує проставляння відмітки на оригіналах підтвердних документів, яка повинна містити дату здійснення переказу, суму перерахованої іноземної валюти, підпис уповноваженого працівника банку та відбиток його особистого штампа. Копії в паперовій/електронній формі з оригіналів документів, на яких зроблена зазначена відмітка, засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку/електронним цифровим підписом уповноваженого працівника банку, прирівняним до власноручного підпису, та зберігаються в банку.";
3) пункт 1.7 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Переказ, що ініційований платником за межами України в іноземній валюті за допомогою міжнародної платіжної системи, за дорученням ініціатора переказу може бути виплачений фізичній особі/зарахований на поточний рахунок отримувача (фізичної, юридичної особи, фізичної особи-підприємця) у національній валюті (за умови згоди платника щодо курсу перерахунку валют у міжнародній платіжній системі).
Переказ, що ініційований платником за межами України в іноземній валюті в межах обміну переказами між національним оператором поштового зв'язку та його іноземними контрагентами (операторами поштового зв'язку, що є членами Всесвітнього поштового союзу, або контрагентами, з якими укладений договір про обмін переказами), може бути виплачений національним оператором поштового зв'язку фізичній особі в національній валюті за курсом перерахунку валют, що діє на день реєстрації такого переказу в платіжній системі національного оператора.";
4) доповнити главу після пункту 1.9 новим пунктом 1.10 такого змісту:
"1.10. Переказ фізичною особою-резидентом і нерезидентом за межі України в іноземній валюті може бути ініційований через банк, що є учасником міжнародної платіжної системи, у національній валюті.
Банк, який приймає від платника/списує з його поточного рахунку суму коштів у національній валюті в готівковій/безготівковій формі для здійснення переказу в іноземній валюті за межі України, зобов'язаний ознайомити платника з інформацією щодо курсу перерахунку валют у міжнародній платіжній системі та сукупної вартості послуги на час ініціювання переказу коштів.
Переказ фізичною особою-резидентом і нерезидентом за межі України в іноземній валюті може бути ініційований у національній валюті через національного оператора поштового зв'язку, що є членом Всесвітнього поштового союзу.
Національний оператор поштового зв'язку, який приймає суму коштів від платника в національній валюті в готівковій/безготівковій формі для здійснення переказу в іноземній валюті за межі України в межах обміну переказами між національним оператором поштового зв'язку та його іноземними контрагентами (операторами поштового зв'язку, що є членами Всесвітнього поштового союзу, або контрагентами, з якими укладений договір про обмін переказами), зобов'язаний ознайомити платника з умовами здійснення такого переказу (з інформацією про курс перерахунку валют, сукупну вартість послуги на час ініціювання переказу коштів).".
У зв'язку з цим пункт 1.10 уважати пунктом 1.11.
2. Пункт 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:
"2.1. Відповідно до вимог цих Правил фізичні особи-резиденти можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти:
у сумі, що в еквіваленті не перевищує 15000 гривень в один операційний (робочий) день, - з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття (на бажання клієнта) без підтвердних документів. Фізичні особи-резиденти можуть здійснювати такі перекази з використанням систем дистанційного обслуговування;
у сумі, що в еквіваленті перевищує 15000 гривень в один операційний день, - виключно з поточного рахунку в іноземній валюті на підставі підтвердних документів. Фізичні особи-резиденти можуть здійснювати перекази за операціями, зазначеними в підпунктах "а" - "е", "ж", "и", "к" пункту 1.2 глави 1 цих Правил, з використанням систем дистанційного обслуговування.".
Директор Департаменту
відкритих ринків
С.В. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку УкраїниО.Є. Чурій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
07.06.2018 № 62
Про затвердження Змін до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за № 74/14765 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома уповноважених банків, небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку (далі - банки) інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам - до відома їх клієнтів.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ.В. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра інфраструктури України


Ю. Лавренюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку
07.06.2018 № 62
ЗМІНИ