Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції. Постанова від 15.02.2018 №10

Національний банк України Постанова від 15.02.2018 №10
Остання редакція від 15.02.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 15.02.2018

Номер 10

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.02.2018 № 10
Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції
Відповідно до статей 7, 15, 33, та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації операцій з виготовлення, випуску в обіг та реалізації пам’ятних монет України, сувенірної продукції Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2012 року № 213, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1044/21356 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В.о. ГоловиЯ.В. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.02.2018 № 10
ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції
1. У пункті 1.2 глави 1:
1) терміни "дистриб’ютор Національного банку з продажу пам’ятних монет України", "оптова ціна Національного банку" викласти в такій редакції:
"дистриб’ютор Національного банку з продажу пам’ятних монет України та сувенірної продукції - банк України, інша юридична особа, визначена Національним банком, які на підставі відповідних договорів з Національним банком реалізують пам’ятні монети та сувенірну продукцію від свого імені";
"оптова ціна Національного банку (далі - оптова ціна) - ціна, за якою Національний банк реалізує пам’ятні монети та сувенірну продукцію дистриб’юторам партіями";
2) пункт доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"спеціальний випуск - випуск пам’ятних монет із недорогоцінних металів якості карбування "анциркулейтед" великими, але визначеними тиражами (від одного млн шт.) за їх номіналом і тематикою, що має загальнодержавне значення та є законним платіжним засобом";
"нумізматична продукція Національного банку - пам’ятні монети України з дорогоцінних та недорогоцінних металів, інвестиційні монети України, пам’ятні банкноти, сувенірна продукція з недорогоцінних металів [вироби з використанням розмінних і обігових монет або банкнот національної валюти України, у тому числі в сувенірній упаковці, нерозрізані аркуші банкнот, а також вироби, які не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функції засобу платежу (медалі, сувенірні монети та банкноти тощо)], сувенірна продукція з дорогоцінних металів [вироби з дорогоцінних металів, які не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функції засобу платежу (сувенірні срібні гривні, сувенірні вироби, які імітують банкноти, медалі тощо)], сувенірні монети".
2. У главі 3:
1) пункт 3.4 доповнити реченням такого змісту: "Банкнотно-монетний двір після отримання затверджених ескізів (дизайнів) монет здійснює їх перевірку на відповідність технічним умовам на виготовлення монет у частині наявності на ескізах (дизайнах) монет обов’язкових елементів";
2) абзац третій пункту 3.5 викласти в такій редакції:
"Департамент має право в разі потреби укладати договори про створення ескізів або оригінал-макетів сувенірної та супутньої продукції з художниками в установленому порядку".
3. У главі 4:
1) у пункті 4.2 слова "Управління організації касової роботи та нумізматики" замінити словами "Управління організації виготовлення і захисту грошей";
2) в абзаці п’ятому пункту 4.5 слова "начальника (заступника начальника) відділу нумізматичної продукції і маркетингу" замінити словами "начальника (заступника начальника) відділу нумізматичної продукції та маркетингу".
4. У главі 5:
1) у пунктах 5.3, 5.4 слова "Операційний департамент Національного банку" замінити словами "Управління грошового обігу по м. Києву та Київській області Департаменту" у відповідному відмінку;
2) в абзаці п’ятому пункту 5.8 слова "начальника (заступника начальника) відділу нумізматичної продукції і маркетингу" замінити словами "начальника (заступника начальника) відділу нумізматичної продукції та маркетингу";
3) у пунктах 5.11, 5.12 слова "Операційний департамент Національного банку" замінити словами "Управління грошового обігу по м. Києву та Київській області Департаменту" у відповідному відмінку.
5. Пункт 6.5 глави 6 виключити.
6. У главі 7:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Оптові та роздрібні ціни на пам’ятні монети і сувенірну продукцію із недорогоцінних металів, крім пам’ятних монет спеціальних випусків, установлюються за типом монет та кожним найменуванням сувенірної продукції із заокругленням до гривні розпорядженням Національного банку до 30 грудня поточного року на наступний рік";
2) у пункті 8 слова "з дорогоцінних металів та роздрібні ціни на" виключити;
3) доповнити главу новим пунктом такого змісту:
"13. Пам’ятні монети спеціальних випусків реалізуються за їх номіналом без установлення оптових та роздрібних цін".
7. У главі 8:
1) пункт 8.3 доповнити реченням такого змісту: "Пам’ятні монети спеціальних випусків можуть зберігатися у сховищі разом з розмінними, обіговими монетами або іншими цінностями";
2) пункт 8.4 доповнити такими словами: "з урахуванням затвердженого переліку дистриб’юторів та встановлених їм розмірів партій монет, забезпечення виконання відділами грошового обігу в регіонах Національного банку on-line замовлень, діючих договорів із юридичними-особами - нерезидентами, звернень органів державної влади, громадських організацій, вищих учбових закладів, інших організацій та установ, виходячи з тематики монет та сувенірної продукції, а також необхідності забезпечення участі Національного банку в державних заходах".
8. Пункт 10.3 глави 10 замінити чотирма новими пунктами такого змісту:
"10.3. Національний банк здійснює реалізацію відповідної партії пам’ятних монет та сувенірної продукції дистриб’юторам за оптовими цінами Національного банку та за безготівковим розрахунком.
10.4. Національний банк визначає статус дистриб’ютора на підставі відповідних письмових звернень банків України, інших юридичних осіб із зазначенням такої інформації:
1) наявність генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (для банків);
2) досвід роботи з банківськими або дорогоцінними металами, у тому числі з монетами;
3) річний обсяг продажу нумізматичної продукції фізичним особам за останніх три роки (у разі наявності).
У зверненні має зазначатися інформація про можливу структуру клієнтської бази та шляхи її обслуговування, перелік рекламних заходів щодо популяризації сучасної нумізматики України, перспективи формування регіональної дилерської мережі з продажу пам’ятних монет та сувенірної продукції, а також щодо організації аукціонів.
10.5. Департамент здійснює процедуру відбору банків, інших юридичних осіб, що мають намір стати дистриб’ютором. Під час розгляду звернень банків України, інших юридичних осіб ураховуються річні обсяги здійснення операцій з нумізматичною продукцією і дорогоцінними металами, наявність розгалуженої мережі на території України та обслуговування нумізматичних організацій, здійснення рекламних заходів щодо популяризації пам’ятних монет, можливість формування регіональної дилерської мережі тощо.
Департамент за результатами розгляду звернень готує проект рішення Правління Національного банку про перелік банків України та інших юридичних осіб, яким надано статус дистриб’юторів, і розмір партії пам’ятних монет для кожного з цих дистриб’юторів. Рішення Правління Національного банку є підставою для укладення Національним банком договору з дистриб’ютором, у якому має бути передбачено порядок реалізації йому пам’ятних монет та сувенірної продукції, а також умови реалізації монет самим дистриб’ютором.
Департамент доводить інформацію про затвердження переліку дистриб’юторів і розмірів партій пам’ятних монет до відома всіх банків України та інших юридичних осіб, які надіслали письмові звернення до Національного банку.
Перегляд затвердженого переліку дистриб’юторів і розмірів наданих їм партій пам’ятних монет здійснюється в разі порушення умов відповідного договору.
10.6. Національний банк за потреби забезпечення пам’ятними монетами органів державної влади та інших установ у зв’язку з проведенням ними загальнодержавних заходів здійснює реалізацію пам’ятних монет та сувенірної продукції дистриб’юторам, визначивши обсяги їх реалізації державним органам та іншим установам згідно з відповідним розпорядженням Національного банку".
У зв’язку з цим пункти 10.4 - 10.19 уважати відповідно пунктами 10.7 - 10.22.
Заступник
директора департаменту -
начальник управління
організації готівкового обігу
Департаменту грошового обігу
О.В. Галиць
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Голови Національного банку УкраїниЯ.В. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.02.2018 № 10
Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.