Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами. Форма типового документа від 25.12.1995 №207

Міністерство фінансів України Наказ, Форма типового документа від 25.12.1995 №207
Остання редакція від 21.07.2017. Внесення змін (наказ від 24.05.2017 N 524 /z0762-17/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Форма типового документа

Дата 25.12.1995

Номер 207

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 207 від 25.12.95


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 1996 р.
за N 18/1043
Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
( Додатково див. Лист Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області N 09-507/23147 від 23.12.2003 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 524 від 24.05.2017 )
На виконання пункту 4 розділу II Програми комплексного вирішення питань щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами, затвердженої 28.11.95 р.
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити погоджену з Національним банком, Міністерством статистики та Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України форму Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, що додається.
2. Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною формою в Національному банку України та в державних податкових інспекціях за місцем знаходження суб'єктів підприємницької діяльності.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерствафінансів N 524 від 24.05.2017 )
3. Встановити, що обов'язкове декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною формою щоквартально в терміни, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності, починаючи з підсумків за 1995 рік, а спільними підприємствами з іноземними інвестиціями - щоквартально до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом і у терміни, встановлені для подання річної звітності, починаючи з підсумків діяльності за 1995 рік.
( Пункт 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 524 від 24.05.2017 )( Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 524 від 24.05.2017 )
4. Головній державній податковій інспекції України забезпечити подання статистичному комітету Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики реєстру декларацій по підприємствах, які задекларували наявність валютних цінностей або майна за межами України.
5. Головній державній податковій інспекції України через засоби масової інформації довести до відома суб'єктів підприємницької діяльності про запровадження нової єдиної форми декларації.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
 
Заступник Голови Правління
Національного банку України
Заступник
Міністра статистики України
Заступник Міністра зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі
України
П.К.ГерманчукВ.С.Стельмах

І.А.Іванченко


В.М.Шевальов
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
фінансів України
від 25 грудня 1995 року
N 207
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 1996 р.
за N 18/1043
Декларація
про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами станом на "01" ____________ 199______ року
I. Загальні відомості
1. Повна назва резидента ____________________________________
__________________________________________________________________
2. Адреса резидента _________________________________________
__________________________________________________________________
3. Код ЄДРПОУ резидента _____________________________________
4. Повна назва та адреса уповноваженого банку України, в
якому резидентом відкрито рахунок в національній валюті України,
номер цього рахунку _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Повна назва та адреса уповноважених банків України, в яких
резидентом відкрито валютні рахунки, коди валют цих рахунків, їх
номери __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Назви, країни та адреси іноземних банків, в яких
резидентом відкрито рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери
(всі зазначені реквізити вказати англійською та українською
мовами) __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
II. Фінансові вкладення
------------------------------------------------------------------
Знаходиться |Країна|Об'єкт |Код |Сума |Сума в |Дата, |Дата,|
(перераховано) | |вкладення|валю-|в ва-|націо- |N пла-|N лі-|
в іноземній | |(назва та|ти |люті |нальній|тіжно-|цен- |
валюті | |адреса | | |валюті*|го |зії |
| |підприєм-| | | |доку- |НБУ |
| |ства,бан-| | | |мента |*** |
| |ку, тощо)| | | |** | |
---------------+------+---------+-----+-----+-------+------+-----|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---------------+------+---------+-----+-----+-------+------+-----|
1. На рахунках,| | | | | | | |
відкритих в| | | | | | | |
іноземних бан-| | | | | | | |
ках: | | | | | | | |
2. Депозити та| | | | | | | |
вклади в іно-| | | | | | | |
земні банки: | | | | | | | |
3. До статутних| | | | | | | |
фондів інозем-| | | | | | | |
них (в т.ч.| | | | | | | |
спільних) підп-| | | | | | | |
риємств за кор-| | | | | | | |
доном: | | | | | | | |
- % частки у| | | | | | | |
статутному фон-| | | | | | | |
ді: | | | | | | | |
4. До статутних| | | | | | | |
фондів дочірніх| | | | | | | |
підприємств за| | | | | | | |
кордоном: | | | | | | | |
5. На рахунки| | | | | | | |
філій (предс-| | | | | | | |
тавництв) за| | | | | | | |
кордоном: | | | | | | | |
6. До статутних| | | | | | | |
фондів інозем-| | | | | | | |
них (спільних)| | | | | | | |
банків: | | | | | | | |
- % частки у| | | | | | | |
статутному фон-| | | | | | | |
ді: | | | | | | | |
7. На придбання| | | | | | | |
іноземних дер-| | | | | | | |
жавних цінних| | | | | | | |
паперів: | | | | | | | |
8. На придбання| | | | | | | |
цінних паперів| | | | | | | |
іноземних бан-| | | | | | | |
ків: | | | | | | | |
- кількість ак-| | | | | | | |
цій та їх вид: | | | | | | | |
9. На придбання| | | | | | | |
цінних паперів| | | | | | | |
іноземних підп-| | | | | | | |
риємств: | | | | | | | |
- кількість ак-| | | | | | | |
цій та їх вид: | | | | | | | |
10. На придбан-| | | | | | | |
ня іноземних| | | | | | | |
страхових полі-| | | | | | | |
сів: | | | | | | | |
- кількість по-| | | | | | | |
лісів та їх| | | | | | | |
вид: | | | | | | | |
11. На придбан-| | | | | | | |
ня нерухомого| | | | | | | |
майна: | | | | | | | |
12. На придбан-| | | | | | | |
ня прав інте-| | | | | | | |
лектуальної | | | | | | | |
(промислової) | | | | | | | |
власності: | | | | | | | |
13. Сума кош-| | | | | | | |
тів, перерахо-| | | | | | | |
ваних за кордон| | | | | | | |
та виставлених| | | | | | | |
векселів по ім-| | | | | | | |
портних конт-| | | | | | | |
рактах, по яких| | | | | | | |
на звітну дату| | | | | | | |
перевищено | | | | | | | |
встановлені за-| | | | | | | |
конодавством | | | | | | | |
терміни здійс-| | | | | | | |
нення цих конт-| | | | | | | |
рактів: | | | | | | | |
14. Перерахова-| | | | | | | |
но на інші ці-| | | | | | | |
лі (пояснити на| | | | | | | |
які саме): | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
______________
* - По курсу НБУ на звітну дату;
** - Копії платіжних документів обов'язково додаються до декларації;
*** - По вкладеннях після 1 березня 1993 року.
III. Майно та товари за кордоном
------------------------------------------------------------------
Підстави |Краї-|Об'єкт |Пере-|Вар- |Вар- |Дата | Дата,|
перебування |на |вкладення|лік |тість|тість в|митно-|N лі- |
майна | |(назва та|майна|в |націо- |го |цензії|
за кордоном | |адреса | |валю-|нальній|оформ-|МЗЕЗіТ|
(внесено) | |підприєм-| |ті |валюті*|лення,|*** |
| |ства,бан-| | | |N ВМД | |
| |ку, тощо)| | | |** | |
---------------+-----+---------+-----+-----+-------+------+------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---------------+-----+---------+-----+-----+-------+------+------|
1. До статутних| | | | | | | |
фондів інозем-| | | | | | | |
них (в т.ч.| | | | | | | |
спільних) підп-| | | | | | | |
риємств: | | | | | | | |
-% частки у| | | | | | | |
статутному фон-| | | | | | | |
ді: | | | | | | | |
2. До статутних| | | | | | | |
фондів дочірніх| | | | | | | |
підприємств за| | | | | | | |
кордоном: | | | | | | | |
3. До філій| | | | | | | |
(представництв)| | | | | | | |
за кордоном: | | | | | | | |
4. До статутних| | | | | | | |
фондів інозем-| | | | | | | |
них (в т.ч.| | | | | | | |
спільних) бан-| | | | | | | |
ків: | | | | | | | |
- % частки у| | | | | | | |
статутному фон-| | | | | | | |
ді: | | | | | | | |
5. Товари (ро-| | | | | | | |
боти, послуги),| | | | | | | |
що експортовані| | | | | | | |
резидентом за| | | | | | | |
межі України з| | | | | | | |
оплатою в іно-| | | | | | | |
земній валюті і| | | | | | | |
за які на звіт-| | | | | | | |
ну дату не на-| | | | | | | |
дійшли в уста-| | | | | | | |
новлені законо-| | | | | | | |
давством термі-| | | | | | | |
ни валютні кош-| | | | | | | |
ти на валютний| | | | | | | |
рахунок рези-| | | | | | | |
дента в уповно-| | | | | | | |
важеному банку:| | | | | | | |
6. Товари (ро-| | | | | | | |
боти, послуги),| | | | | | | |
що експортовані| | | | | | | |
резидентом за| | | | | | | |
межі України за| | | | | | | |
бартерними уго-| | | | | | | |
дами і за які| | | | | | | |
на звітну дату| | | | | | | |
не надійшла в| | | | | | | |
установлені за-| | | | | | | |
конодавством | | | | | | | |
терміни імпорт-| | | | | | | |
на частина бар-| | | | | | | |
терної угоди:| | | | | | | |
7.Товари (робо-| | | | | | | |
ти,послуги),що | | | | | | | |
вивезені рези-| | | | | | | |
дентом за межі| | | | | | | |
України | | | | | | | |
як давальницька| | | | | | | |
сировина і за| | | | | | | |
які на звітну| | | | | | | |
дату не надійш-| | | | | | | |
ли в установле-| | | | | | | |
ні законодавс-| | | | | | | |
твом терміни| | | | | | | |
готова продук-| | | | | | | |
ція або валютні| | | | | | | |
кошти на валют-| | | | | | | |
ний рахунок ре-| | | | | | | |
зидента в упов-| | | | | | | |
новаженому бан-| | | | | | | |
ку: | | | | | | | |
- довідково: | | | | | | | |
контрактна вар-| | | | | | | |
тість неотрима-| | | | | | | |
ної готової| | | | | | | |
продукції або| | | | | | | |
за яку не на-| | | | | | | |
дійшли валютні| | | | | | | |
кошти на валют-| | | | | | | |
ний рахунок ре-| | | | | | | |
зидента в упов-| | | | | | | |
новаженому бан-| | | | | | | |
ку: | | | | | | | |
8. Інше майно| | | | | | | |
за кордоном,| | | | | | | |
(пояснити на| | | | | | | |
яких підста-| | | | | | | |
вах): | | | | | | | |
в тому числі | | | | | | | |
нерухоме майно:| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
______________
* - По курсу НБУ на звітну дату;
** - Копії ВМД обов'язково додаються до декларації;
*** - По вкладеннях після 2 жовтня 1995 року.
IV. Доходи (дивіденди) в іноземній валюті, одержані за межами України
1. Джерело отримання доходів (дивідендів), його повна назва,
країна та адреса (всі зазначені реквізити вказати англійською та
українською мовами) ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Нараховано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по
кожному коду окремо) _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Сплачено податків та інших зборів, передбачених
законодавством іноземної держави, код валюти, сума (по кожному
коду окремо) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Одержано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по
кожному коду окремо) _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- із них перераховано на валютні рахунки в уповноваженому
банку України, код валюти, сума (по кожному коду окремо) _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- із них перераховано на рахунки в іноземних банках, код
валюти, сума (по кожному коду окремо) ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Примітка: при наявності доходів (дивідендів) в іноземній валюті, одержаних від інвестиційної діяльності за межами України, до цієї декларації обов'язково додаються легалізовані та перекладені українською мовою (з нотаріальним засвідченням) копії наступних документів:
а) аудиторського висновку про фінансову діяльність іноземного (спільного) підприємства за кордоном;
б) рішення засновників іноземного (спільного) підприємства за кордоном про розподіл прибутків (дивідендів).
в) довідка податкової служби країни, де отримано доходи (дивіденди) в іноземній валюті про суму сплачених податків та інших зборів, передбачених законодавством цієї країни.
V. Інформаційні відомості
1.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг________________
__________________________________________________________________
1.2. Виручка в іноземній валюті, отримана від експорту товарів,
робіт, послуг ____________________________________________________
__________________________________________________________________
1.3. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____
__________________________________________________________________
2.1. Сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених і не
погашених векселів по імпортних контрактах _______________________
__________________________________________________________________
2.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг ________________
__________________________________________________________________
2.3. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____
__________________________________________________________________
3.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг на виконання
бартерних контрактів _____________________________________________
__________________________________________________________________
3.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг на виконання
бартерних контрактів _____________________________________________
__________________________________________________________________
3.3. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____
__________________________________________________________________
4.1. Вартість давальницької сировини, що вивезена резидентом за
межі України _____________________________________________________
__________________________________________________________________
4.2. Сума коштів, перерахованих за кордон в оплату за переробку
давальницької сировини ___________________________________________
__________________________________________________________________
4.3. Контрактна вартість готової продукції, що має бути вироблена
з давальницької сировини резидента: ______________________________
__________________________________________________________________
4.4. Вартість готової продукції, що вироблена з давальницької
сировини та надійшла в Україну або валютні кошти, що надійшли на
валютний рахунок резидента в уповноваженому банку від продажу
готової продукції за кордоном: ___________________________________
4.5. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____
__________________________________________________________________
Примітка: показники V розділу декларації заповнюються зростаючим підсумком з початку року.
Всі суми в декларації заповнюються цифрами та прописом!
Відомості, що містяться у цій декларації, є вичерпними і
достовірними за станом на "____" _______________ 199__ року.
Особам, які підписали і завірили печаткою цю декларацію,
відомо, що ухилення від встановленого порядку декларування,
несвоєчасне подання, приховування або перекручення відомостей про
валютні цінності та майно, які належать резидентам України і
фактично перебувають за межами України, тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Керівник підприємства _______________________
(підпис) (Прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер _______________________
(підпис) (Прізвище та ініціали)
"_____" ______________ 199__ року. Печатка
( Додаток виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 524 від 24.05.2017 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 207 від 25.12.95


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 1996 р.
за N 18/1043
Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
На виконання пункту 4 розділу II Програми комплексного вирішення питань щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами, затвердженої 28.11.95 р.
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити погоджену з Національним банком, Міністерством статистики та Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України форму Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, що додається.
2. Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною формою в Національному банку України та в державних податкових інспекціях за місцем знаходження суб'єктів підприємницької діяльності.
3. Встановити, що обов'язкове декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною формою щоквартально в терміни, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності, починаючи з підсумків за 1995 рік, а спільними підприємствами з іноземними інвестиціями - щоквартально до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом і у терміни, встановлені для подання річної звітності, починаючи з підсумків діяльності за 1995 рік.
4. Головній державній податковій інспекції України забезпечити подання статистичному комітету Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики реєстру декларацій по підприємствах, які задекларували наявність валютних цінностей або майна за межами України.
5. Головній державній податковій інспекції України через засоби масової інформації довести до відома суб'єктів підприємницької діяльності про запровадження нової єдиної форми декларації.