• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ, Положення від 31.12.1999 № 318
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 318 від 31.12.99
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2000 р.
за N 27/4248
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 131 від 14.06.2000 N 304 від 30.11.2000 N 989 від 10.12.2002 N 1176 від 11.12.2006 N 1125 від 25.09.2009 N 372 від 18.03.2011 N 664 від 31.05.2011 N 1204 від 26.09.2011 N 1591 від 09.12.2011 N 627 від 27.06.2013 )
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (далі - Положення (стандарт) 16), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.99 N 318
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2000 р.
за N 27/4248
Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.
2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 )
3. Положення (стандарт) 16 застосовується до обліку витрат за будівельними контрактами з урахуванням особливостей їх визнання і складу, установлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти". Положення (стандарт) 16 не поширюється на витрати, пов'язані з первісним визнанням і зміною справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської продукції.
( Пункт 3 в редакції Наказу Мінфіну N 131 від 14.06.2000, із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 989 від 10.12.2002, N 1176 від 11.12.2006 )
4. Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:
Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат.
Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.
( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )
Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.
( Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )
Визнання витрат
5. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
6. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
7. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
8. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.
9. Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:
9.1. Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо.
9.2. Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.
9.3. Погашення одержаних позик.
9.4. Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 цього Положення (стандарту).
9.5. Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
9.6. Балансова вартість валюти.
( Пункт 9 доповнено підпунктом 9.6 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 )
Склад витрат
10. Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
11. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати;
змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
( Абзац шостий пункту 11 в редакції Наказу Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )
Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.
( Пункт 11 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством.
( Підпункт 11.1 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1204 від 26.09.2011 )
12. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, викладеному в пункті 11 цього Положення (стандарту).
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )
13. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
14. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 131 від 14.06.2000, N 989 від 10.12.2002 )
15. До складу загальновиробничих витрат включаються:
15.1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).
15.2. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.
15.3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.
15.4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.
15.5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).
15.6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.
15.7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).
15.8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.
15.9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).
( Підпункт 15.9 пункту 15 в редакції Наказу Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )
16. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.
До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.
До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.
( Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )
Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в додатку 1 до цього Положення (стандарту).
Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством.
17. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
18. До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
витрати на врегулювання спорів у судових органах;
податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти;
( Абзац десятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 )
інші витрати загальногосподарського призначення.
19. Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):
витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;
витрати на ремонт тари;
оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
витрати на передпродажну підготовку товарів;
витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;
витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;
( Пункт 19 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )
витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;
( Пункт 19 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )
інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати обігу, за винятком витрат, наведених у пунктах 18, 20 і 27 цього Положення (стандарту).
20. До інших операційних витрат включаються:
витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";
( Абзац третій пункту 20 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 )
собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;
сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);
втрати від знецінення запасів;
нестачі й втрати від псування цінностей;
визнані штрафи, пеня, неустойка;
витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
( Абзац десятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )
інші витрати операційної діяльності.
21. Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:
матеріальні затрати;
витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи;
амортизація;
інші операційні витрати.
22. До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):
сировини й основних матеріалів;
купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
палива й енергії;
будівельних матеріалів;
запасних частин;
тари й тарних матеріалів;
допоміжних та інших матеріалів.
Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включається до елементу операційних витрат "Матеріальні затрати".
( Пункт 22 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )
23. До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )
24. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються:
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.
( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )
25. До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.
26. До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп.22-25 цього Положення (стандарту), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.
( Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )
27. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати".
( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 1176 від 11.12.2006 )
28. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі наведено в додатку 2 до цього Положення (стандарту).
29. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:
( Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )
собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);
втрати від зменшення корисності необоротних активів;
( Абзац третій пункту 29 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )
втрати від безоплатної передачі необоротних активів;
( Абзац четвертий пункту 29 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )
втрати від неопераційних курсових різниць;
сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;
інші витрати діяльності.
( Абзац дев'ятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )
30. Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".
( Пункт 31 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )
Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності
31. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:
склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати;
( Абзац третій пункту 31 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )
склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку

В.М.Пархоменко
Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати"
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14 червня 1999 р. N 131
( z0359-00 )
Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат
N
з/п
ПоказникиУсьогоНа
одиницю
бази
розподілу
(1 машино-
година)
Включення
загальновиробничих
витрат до
витрат на
виробництво
продукції
(рахунок 23
"Виробницт-
во"), грн.
собівартості
реалізованої
продукції
(рахунок 90
"Собівар-
тість реа-
лізації"),
грн.
123456
1База розподілу за
нормальною потужністю,
машино-години
10000ХХХ
23


4
Загальновиробничі
витрати за нормальною
потужністю, грн.
з них:
змінні
(ряд.3гр.4=ряд.2гр.3
:ряд.1гр.3)
постійні
(ряд.5гр.4=ряд.4гр.3
:ряд.1гр.3)
7000050000


20000

5


2
Х


Х
Х


Х
5


6
7
База розподілу за
фактичною потужністю,
машино-години:
1-й звітний період
2-й звітний період8000
10500Х
ХХ
ХХ
Х


8

9
10


10.1

10.2
Фактичні загальновироб-
ничі витрати, грн.:
1-й звітний період
з них:
змінні
постійні - усього
(ряд.8гр.3-ряд.9гр.3)
у тому числі:
постійні розподілені
(ряд.6гр.3хряд.5гр.4)
постійні нерозподілені
(ряд.10гр.3-
ряд.10.1гр.3)


68100

48000
20100


16000

4100
Х
Х


Х

Х
48000
Х


16000

Х
Х
Х


Х

4100
11

12
1313.1

13.2
2-й звітний період
з них:
змінні
постійні - усього
(ряд.11гр.3-
ряд.12гр.3)
у тому числі:
постійні розподілені
(ряд.7гр.3хряд.5гр.4),
але не більше суми
фактичних постійних
загальновиробничих
витрат
постійні нерозподілені
(ряд.13гр.3-
ряд13.1гр.3)
77950

57750
2020020200

0


Х
ХХ

Х


57750
Х20200

Х


Х
ХХ

0
( Додаток 1 в редакції Наказу Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )
Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати"
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14 червня 1999 р. N 131
( z0359-00 )
Розрахунок втрат від участі в капіталі
Назва
спільного,
асоційованого
чи дочірнього
підприємства
Частка в капіталі
(відсоток голосів)
спільного,
асоційованого чи
дочірнього
підприємства, що
належить
підприємству
Сума збитку
спільного,
асоційованого чи
дочірнього
підприємства у
звітному періоді
(тис. грн.)
Втрати від
участі в
капіталі
(тис.грн.)
1234
Підприємство 126100002600*
Підприємство 24430001320*
РазомХ130003920
* Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.
( Додаток 2 в редакції Наказу Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )( Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )