Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування. Рекомендації від 04.06.2009 №390

Міністерство аграрної політики України Наказ, Рекомендації від 04.06.2009 №390
Остання редакція від 04.06.2009. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство аграрної політики України

Тип Наказ, Рекомендації

Дата 04.06.2009

Номер 390

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2009 N 390
Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування
Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", керуючись пунктом 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704, та з метою забезпечення єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити спеціалізовані форми регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств та Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, що додаються.
2. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В.М.) забезпечити опублікування наказу на офіційному сайті міністерства та довести його до відома сільськогосподарських підприємств, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 07.03.2001 N 49 "Про затвердження регістрів та Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Супіханова Б.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
04.06.2009 N 390
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств
1. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі - Методичні рекомендації) розроблені Міністерством аграрної політики України відповідно до вимог:
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185 (далі - План рахунків);
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4185 (далі - Інструкція);
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО);
Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 N 356;
1.2. Ці Методичні рекомендації спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності (далі - сільськогосподарські підприємства), на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів.
1.3. Облікові регістри призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації про господарські операції, що містяться у прийнятих до обліку первинних документах і які повинні мати такі обов'язкові реквізити:
назву документа (форми);
дату і місце складання;
назву сільськогосподарського підприємства, від імені якого складено документ;
зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильне її оформлення;
особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Відповідальність за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво сільськогосподарським підприємством) відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.
1.4. Облікові регістри сільськогосподарського підприємства складаються щомісяця; підписуються виконавцем та головним бухгалтером або особою на яку покладено ведення бухгалтерського обліку сільськогосподарського підприємства.
1.5. Ведення облікових регістрів сільськогосподарського підприємства та контролювання документів первинного обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу рахунків і коду синтетичного рахунка.
1.6. Формування аналітичних даних сільськогосподарського підприємства здійснюється групуванням однакових за економічним змістом даних первинних документів у відомостях, з яких підсумки переносяться до відповідних журналів. Розріз (деталізація) аналітичної інформації у регістрах бухгалтерського обліку сільськогосподарським підприємством може розширюватися та/або змінюватися.
У випадках, коли потрібну аналітичну деталізацію показників за об'єктами обліку на окремих рахунках сільськогосподарського підприємства (запасів, витрат, доходів тощо) безпосередньо у журналах забезпечити неможливо, то попередньо дані первинних документів у потрібному аналітичному розрізі групуються (накопичуються) у допоміжних відомостях (аркушах-розшифровках), підсумки з яких записуються до відповідних журналів.
1.7. Аналітичні дані в облікових регістрах сільськогосподарського підприємства мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.
1.8. Господарські операції сільськогосподарського підприємства відображаються в облікових регістрах під час надходження первинних документів або підсумками за місяць, в залежності від характеру і змісту операцій. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою та змістом.
Підсумкові записи у відповідних журналах звіряються з даними первинних документів, які були підставою для записів, та з відомостями.
1.9. Журнально-ордерна форма обліку передбачає використання таких найважливіших принципів:
- здійснення записів в журналах-ордерах в порядку реєстрації операцій тільки з кредиту рахунку в кореспонденції з дебетом інших рахунків;
- об'єднання, як правило, в єдиній системі записів синтетичного і аналітичного обліку;
- відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій в розрізі показників, необхідних для здійснення управління, контролю, аналізу і складання бухгалтерської звітності;
- застосування журналів-ордерів за декількома рахунками, які мають між собою економічний і обліковий зв'язок;
- побудова облікових регістрів з заздалегідь вказаною кореспонденцією рахунків і показниками, які необхідні для складання бухгалтерської звітності;
- застосування місячних, а в деяких випадках квартальних і річних журналів-ордерів з використанням необхідної кількості вкладних листків.
1.10. Основними регістрами бухгалтерського обліку є журнали-ордери, які побудовані за кредитовою ознакою, та відомості, де відображають дебетові обороти. Записи в цих регістрах здійснюють на підставі первинних документів з зазначенням кореспондуючих рахунків. Синтетичний та аналітичний облік здійснюється в журналах-ордерах і відомостях, як правило, в єдиній системі записів.
1.11. За синтетичними рахунками, які мають велику номенклатуру об'єктів обліку, та значну кількість щомісячних записів господарських операцій, аналітичний облік ведуть в допоміжних відомостях і виробничих звітах, підсумки яких потім переносять в журнали-ордери.
1.12. В кінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів сільськогосподарського підприємства з журналів-ордерів переносять в Головну книгу.
Дебетові обороти відповідного синтетичного рахунку підраховують після закінчення реєстрації записів в Головній книзі.
1.13. В журналах-ордерах передбачена типова кореспонденція за кредитом рахунків бухгалтерського обліку. Дані регістрів приведено у відповідність до показників періодичної та річної звітності.
1.14. Записи в облікових регістрах здійснюють в міру надходження документів або підсумками за місяць. На документах, дані яких включені в журнали-ордери, відомості, реєстри і аркуші-розшифровки, зазначають номери відповідних регістрів і порядкові номери записів в них (номер рядка). За документами, які відображені в регістрах загальним підсумком, номер регістру і номер запису вказують на окремому аркуші, який прикріпляється до зброшурованих документів.
1.15. Суми, що відносяться в дебет рахунків, аналітичний облік за якими ведуть в інших журналах-ордерах, відомостях тощо при потребі групують в необхідному розрізі в аркушах-розшифровках. Записи в них здійснюють за даними документів, підсумками за день або більш тривалий період, а в необхідних випадках - на підставі окремих документів з коротким поясненням змісту операції.
По закінченні звітного місяця, заповнені аркуші-розшифровки передають працівнику, який веде відповідні журнали-ордери або відомості.
1.16. Помилки, виявлені в регістрах до підведення підсумків, виправляють коректурним способом, а після підведення підсумків, але до внесення їх в Головну книгу, виправляють на підставі бухгалтерської довідки з відображенням у вільних рядках або графах. Після запису підсумків журналів-ордерів в Головну книгу, виправлення в них за поточний місяць не допускаються, а необхідні записи оформляють бухгалтерською довідкою і заносять в Головну книгу в наступному місяці.
Зазначені довідки зберігають при відповідному обліковому регістрі, в якому зроблено виправлення.
1.17. В Головній книзі відображають залишки і обороти в розрізі синтетичних рахунків. Дані в розрізі субрахунків і аналітичних рахунків накопичують у відповідних регістрах.
1.18. Перевірку правильності записів в Головній книзі здійснюють шляхом підсумку оборотів і залишків за усіма рахунками. Суми дебетових і кредитових оборотів і залишків повинні бути відповідно однаковими.
Головну книгу відкривають на рік: на кожний синтетичний рахунок відводять окрему сторінку, а при потребі - декілька.
1.19. Сільськогосподарські підприємства можуть для ведення синтетичного обліку використовувати шахову оборотну відомість (шаховий баланс).
1.20. Ці Методичні рекомендації передбачають застосування таких регістрів журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку:
НомериНазва і призначення регістрів
ЖурналівВідомостей
123
Облік грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів
1 с.-г. Журнал-ордер 1 с.-г. по кредиту рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
1.1 с.-г.Відомість по дебету субрахунків:
301 "Каса в національній валюті"
302 "Каса в іноземній валюті"
1.2 с.-г.Відомість по дебету субрахунків:
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
1.3 с.-г.Відомість по дебету субрахунків:
331 "Грошові документи в національній валюті"
332 "Грошові документи в іноземній валюті"
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
1.4 с.-г.Відомість по дебету субрахунків:
351 "Еквіваленти грошових коштів"
352 "Інші поточні фінансові інвестиції"
Картка аналітичного обліку ощадних сертифікатів,
придбаних підприємством
Картка аналітичного обліку акцій не власної
емісії, придбаних з метою перепродажу
Картка аналітичного обліку короткострокових
облігацій, придбаних підприємством
Облік довгострокових та короткострокових позичок
2 с.-г. Журнал-ордер 2 с.-г. по кредиту рахунків:
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань
3 А с.-г. Журнал-ордер 3 А с.-г. по кредиту субрахунку 372
"Розрахунки з підзвітними особами"
3 Б с.-г. Журнал-ордер 3 Б с.-г. по кредиту рахунків:
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та
інші необоротні активи"
34 "Короткострокові векселі одержані"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
38 "Резерв сумнівних боргів"
51 "Довгострокові векселі видані"
62 "Короткострокові векселі видані"
13.1 с.-г.Відомість аналітичного обліку одержаних
і виданих векселів
3.2 с.-г.Відомість аналітичного обліку розрахунків з
іншими дебіторами
3 В с.-г. Журнал-ордер 3 В с.-г. по рахунку 63 "Розрахунки
з постачальниками та підрядниками"
3.3 с.-г.Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками
та підрядниками
3 Г с.-г. Журнал-ордер 3 Г с.-г. по кредиту рахунків:
17 "Відстрочені податкові активи"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"
54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
654 "За індивідуальним страхуванням"
655 "За страхуванням майна"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
3.4 с.-г.Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими
операціями
3.5 с.-г.Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
Облік необоротних активів і фінансових інвестицій
4 А с.-г. Журнал-ордер 4 А с.-г. по кредиту рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос (амортизація) необоротних активів"
16 "Довгострокові біологічні активи"
19 "Гудвіл"
4.1 с.-г.Відомість аналітичного обліку по рахунках:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
4.2 с.-г.Відомість аналітичного обліку довгострокових
біологічних активів
4.3 с.-г.Відомість аналітичного обліку по рахунках:
12 "Нематеріальні активи"
19 "Гудвіл"
4.4 с.-г.Розрахунок нарахування амортизації основних засобів
та інших необоротних активів за прямолінійним
методом на початок року
4.5 с.-г.Відомість нарахування амортизації основних засобів та
інших необоротних активів, які надійшли або вибули
4.6 с.-г.Відомість нарахування амортизації основних засобів та
інших необоротних активів за місяць
4.7 с.-г.Відомість нарахування амортизації основних засобів та
інших необоротних активів, за методом, передбаченим
податковим законодавством
4 Б с.-г. Журнал-ордер 4 Б с.-г. по кредиту рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
4.8 с.-г.Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій
4.9 с.-г.Відомість аналітичного обліку довгострокових
фінансових інвестицій
Облік запасів та витрат діяльності
5 А с.-г. Журнал-ордер 5 А с.-г. та відомість по рахунках:
20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"
28 "Товари"
5 Б с.-г. Журнал-ордер 5 Б с.-г. по кредиту рахунків:
65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунках:
651 "За пенсійним забезпеченням"
652 "За соціальним страхуванням"
653 "За страхуванням на випадок безробіття"
656 "За страхуванням від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань"
66 "Розрахунки за виплатами працівникам"
5.1 с.-г.Зведена відомість нарахування та розподілу оплати
праці та відрахувань від неї за об'єктами
обліку витрат
5.2 с.-г.Книга обліку розрахунків з депонентами
5.3 с.-г.Зведена відомість за розрахунками з робітниками та
службовцями
5.4 с.-г.Відомість аналітичного обліку по рахунку
65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунках:
651 "За пенсійним забезпеченням"
652 "За соціальним страхуванням"
653 "За страхуванням на випадок безробіття"
656 "За страхуванням від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань"
5 В с.-г. Журнал-ордер 5 В с.-г. по рахунках:
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
39 "Витрати майбутніх періодів"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
5.5 с.-г.Звіт про витрати та вихід продукції основного
виробництва
5.6 с.-г.Звіт про витрати та вихід продукції (робіт, послуг)
інших виробництв
5.7 с.-г.Звіт про загальновиробничі витрати
5.8 с.-г.Звіт про адміністративні витрати
5.9 с.-г.Звіт про витрати на збут
5.10 с.-г.Зведена відомість до Журналу-ордеру N 5 В с.-г.
5 Г с.-г. Журнал-ордер 5 Г с.-г. по кредиту рахунків:
90 "Собівартість реалізації"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
95 "Фінансові витрати"
96 "Втрати від участі в капіталі"
97 "Інші витрати"
98 "Податок на прибуток"
99 "Надзвичайні витрати"
5.12 с.-г.Відомість аналітичних даних про витрати по рахунках:
94, 95, 96, 97, 98, 99
6 с.-г. Журнал-ордер 6 с.-г. по кредиту рахунків:
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
72 "Дохід від участі в капіталі"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи"
79 "Фінансові результати"
6.1 с.-г.Реєстр документів по реалізації готової продукції,
біологічних активів (безготівкові розрахунки)
6.2 с.-г.Реєстр документів по реалізації товарів, робіт та
послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)
6.3 с.-г.Реєстр документів по реалізації продукції,
біологічних активів, товарів, робіт та послуг,
виробничих запасів за готівку (за цінами реалізації)
6.3а с.-г.Реєстр документів по реалізації продукції,
біологічних активів, товарів, робіт та послуг,
виробничих запасів за готівку (за обліковими цінами)
6.4 с.-г.Відомість аналітичного обліку реалізації продукції,
біологічних активів, товарів, робіт та послуг,
виробничих запасів
6.5 с.-г.Книга аналітичного обліку реалізації продукції,
біологічних активів, товарів, робіт та послуг,
виробничих запасів
6.6 с.-г.Відомість аналітичного обліку по рахунку 36
"Розрахунки з покупцями і замовниками"
6.7 с.-г.Відомість аналітичних даних про доходи по рахунках:
71, 72, 73, 74, 75, 79
6.8 с.-г.Оборотна відомість по аналітичних рахунках з
реалізації продукції, біологічних активів, товарів,
робіт та послуг, виробничих запасів
Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань
7 с.-г. Журнал-ордер 7 с.-г. по кредиту рахунків:
40 "Статутний капітал"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
43 "Резервний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
7.1 с.-г.Відомість аналітичних даних по рахунку
42 "Додатковий капітал"
7.2 с.-г.Відомість аналітичних даних по рахунку
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
7.3 с.-г.Відомість аналітичних даних по рахунку
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
7.4 с.-г.Відомість аналітичних даних по інших рахунках
обліку власного капіталу: 40,41,43,45,46
7.5 с.-г.Відомість аналітичних даних по рахунку 48 "Цільове
фінансування і цільові надходження"
Облік поточних біологічних активів
8 с.-г. Журнал-ордер 8 с.-г. по кредиту рахунку 21
"Поточні біологічні активи"
8.1 с.-г.Відомість аналітичного обліку поточних біологічних
активів рослинництва
8.2 с.-г.Відомість аналітичного обліку поточних біологічних
активів тваринництва
9 с.-г.Відомість позабалансового обліку за рахунками:
01 "Орендовані необоротні активи"
02 "Активи на відповідальному зберіганні"
03 "Контрактні зобов'язання"
04 "Непередбачені активи й зобов'язання"
05 "Гарантії та забезпечення надані"
06 "Гарантії та забезпечення отриманні"
07 "Списані активи"
08 "Бланки суворого обліку"
09 "Амортизаційні відрахування"
Головна книга
Бухгалтерська довідка
Аркуш-розшифровка
2. Облік грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів сільськогосподарського підприємства
2.1. Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства
2.1.1. Приймання, зберігання та видача грошових коштів, оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та інших документів, ведення касової книги, контроль за дотриманням касової дисципліни здійснюють відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (зі змінами).
2.1.2. Для обліку касових операцій на рахунку 30 "Каса" ведеться Журнал-ордер N 1 с.-г. та відомість 1.1 с.-г. Записи до Журналу-ордера та Відомості здійснюються на підставі звітів касира в яких проти кожної суми проставляють номер кореспондуючого рахунка. Операції з однаковою кореспонденцією рахунків об'єднують і записують в Журнал-ордер однією сумою. В колонці "Дата звіту касира" записують дату або початкові і кінцеві числа звіту, наприклад, за 01-03 тощо.
2.1.3. Кожному касовому звіту відводиться окремий рядок. Кількість рядків в Журналі-ордері N 1 с.-г. повинна відповідати кількості касових звітів за даний місяць з 1 по 31 число. Для зручності звірки рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" рекомендується робити окремі записи з погашення заборгованості за минулий місяць і по проміжним виплатам (аванс, відпускні, кінцевий розрахунок).
2.1.4. На суми, що відображені в Журналі-ордері N 1 с.-г., з кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків 23, 91, 92, 93 й інших складають аркуші-розшифровки. На суми, що відображені по дебету рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків 67, 70, 71, 72, 73, 74 також складають аркуші-розшифровки (для занесення їх в інші журнали-ордери).
2.1.5. По закінченні місяця підводять підсумки за дебетом і кредитом рахунку 30 "Каса" і звіряють з оборотами кореспондуючих з ним рахунків, що відображені в інших журналах-ордерах та відомостях.
Після цього кредитові обороти по касі за місяць із Журналу-ордера N 1 с.-г. переносять в Головну книгу. Обороти за дебетом каси в Головну книгу будуть занесені при розносці інших журналів-ордерів N 1 с.-г., 2 с.-г., 3 А с.-г, 3 Б с.-г, 3 В с.-г, 3 Г с.-г , 4 Б с.-г., 5 Б с.-г., 6 с.-г., 7 с.-г. та інших з кредиту відповідних рахунків.
2.1.6. Залишок грошових коштів на кінець місяця, що вказаний у відомості до Журналу-ордера N 1 с.-г., повинен відповідати залишку останнього в даному місяці касовому звіту касира і даним Головної книги.
2.1.7. Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті, використовується Журнал-ордер N 1 с.-г. і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операцій. Для кожної іноземної валюти, в якій здійснювалися операції, ведеться Журнал-ордер N 1 с.-г. і відомості до нього, які позначаються назвою валюти, в якій вони заповнюються.
Аналітичні дані про грошові кошти в іноземній валюті наводяться в гривнях і одночасно в тій валюті, в якій здійснювалась операція в іноземній валюті.
2.2. Облік операцій на рахунках в банку та вкладень
2.2.1. Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій, призначено рахунок 31 "Рахунки в банках". Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі сільськогосподарського підприємства (поштових марок, сплачених путівок до санаторіїв) та про кошти в дорозі, призначений рахунок 33 "Інші кошти".
2.2.2. Облік операцій за рахунками 31 "Рахунки в банках" та 33 "Інші кошти" ведуть в Журналі-ордері N 1 с.-г. та відомостях N 1.2 с.-г., 1.3 с.-г.. Записи в Журналі-ордері та відомостях здійснюють по мірі надходження виписок банку після їх перевірки з документами. У виписках і перевірених документах проти кожної суми зазначають номер кореспондуючого рахунку. Суми з кожної опрацьованої виписки записують у Журнал-ордер та відомість підсумками з деталізацією сум за кореспондуючими рахунками. Ведення відомості поряд з журналом-ордером обумовлено доцільністю спільного збереження всіх розрахунково-платіжних документів, що підтверджують записи у виписках банку.
2.2.3. В кінці звітного періоду в Журналі-ордері N 1 с.-г. та відомостях підраховують підсумки оборотів в кореспонденції з іншими рахунками і визначають залишки на перше число наступного за звітним місяця, що повинен відповідати наведеному у виписці банку за останній день місяця.
2.2.4. Обороти за кредитом субрахунків 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" Журналу-ордера N 1 с.-г. переносять в Головну книгу в колонку "Оборот за кредитом" відповідних субрахунків 311 та 313. Одночасно суми, що складають цей оборот, записують за дебетом відповідних кореспондуючих рахунків у Головній книзі в розділ "Обороти за дебетом".
2.2.5. На суми, що відображені в Журналі-ордері N 1 с.-г., з кредиту субрахунків 311 та 313 в дебет рахунків 14, 15, 23, 67, 68, 69, 92 та інших складають аркуші-розшифровки. Суми, що відображені у відомостях до Журналу-ордера N 1 с.-г., за дебетом субрахунків 311 та 313 з кредиту рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75 також складають аркуші-розшифровки (для занесення їх в Журнал-ордер N 6 с.-г.).
В тих випадках, коли аркуші-розшифровки не складаються, при занесенні сум з відомостей до Журналу-ордера N 1 с.-г. в кінці журналу-ордера за належністю необхідно вказати, що підстава знаходиться при Журналі-ордері N 1 с.-г. за ______ місяць 200__ р.
2.2.6. Залишок коштів на поточному рахунку в національній валюті та інших рахунках в банку в національній валюті (особовий рахунок за розрахунковими чековими книжками, спеціальний рахунок за капітальними вкладеннями та ін.) повинні дорівнювати даним останньої за місяць виписки банку і Головній книзі.
2.2.7. Облік операцій по субрахунках 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" ведеться згідно з Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів".
2.2.8. Відображення в бухгалтерському обліку руху коштів здійснюється в гривнях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України.
2.2.9. Суми за кредитом субрахунків 312 і 314 з кожної опрацьованої виписки банку записують в окремому Журналі-ордері N 1 с.-г. за кожним видом валют. Аналогічно записують дебетові обороти. При записах на кожний кореспондуючий рахунок в чисельнику наводять суму в іноземній валюті, а в знаменнику в національній валюті.
2.2.10. Для обліку грошових документів та грошей в дорозі, які обліковуються відповідно на субрахунках:
331 "Грошові документи в національній валюті";
332 "Грошові документи в іноземній валюті";
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті",
використовується окремий розворот Журналу-ордера N 1 с.-г. та Відомість по дебету вказаних субрахунків (ф. N 1.3 с.-г.).
2.2.11. Для обліку поточних фінансових інвестицій використовується рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції".
2.2.12. Аналітичний облік як довгострокових, так і поточних фінансових інвестицій необхідно вести за видами фінансових вкладень та об'єктами інвестування: в картках аналітичного обліку ощадних сертифікатів придбаних підприємством; картках аналітичного обліку акцій не власної емісії, придбаних з метою перепродажу; картках аналітичного обліку короткострокових облігацій, придбаних підприємством.
2.2.13. Для обліку операцій за рахунком 35 "Поточні фінансові інвестиції" призначений Журнал-ордер N 1 с.-г. та відомість N 1.4 с.-г.
Облік здійснюється в розрізі окремих аналітичних рахунків і субрахунків із зазначенням залишку на початок місяця, обороту за дебетом і кредитом, залишку на кінець місяця.
2.3. Облік кредитів банків
2.3.1. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку по кредитах регулюються Законом України "Про банки і банківську діяльність" та іншими нормативними документами.
2.3.2. Облік господарських операцій, що відображаються на рахунках 50 "Довгострокові позики" та 60 "Короткострокові позики", здійснюють у Журналі-ордері N 2 с.-г., який відкривають на місяць. Для кожного рахунку виділяють окремі розділи.
2.3.3. Підставою для запису господарських операцій протягом місяця у цей регістр є виписки банку з позикового рахунку і додані до них первинні документи.
2.3.4. Аналітичний облік за видами позик ведуть в спеціальних таблицях - "Аналітичні дані до рахунку", дані яких використовують при складанні звітності. Залишок на кінець місяця за рахунками позик, визначених в аналітичних даних, підсумовують і порівнюють із залишками в Головній книзі.
2.3.5. В кінці місяця кредитові обороти рахунків 50, 60 з Журналу-ордера N 2 с.-г. переносять в Головну книгу.
3. Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань
Облік розрахунків здійснюється у відповідності до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", П(С)БО 11 "Зобов'язання", Плану рахунків та Інструкції про його застосування.
Розподіл рахунків для обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами має дещо умовний характер. До рахунків для обліку розрахунків, що мають переважно дебетове сальдо належать рахунки: 18 "Довгострокова заборгованість та інші необоротні активи", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами".
До рахунків, що мають переважно кредитове сальдо відносяться рахунки: 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 64 "Розрахунки за податками й платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки за виплатами працівникам", 67 "Розрахунки з учасниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями".
Деякі з наведених рахунків можуть мати одночасно дебетове і кредитове сальдо та будуть відображені в балансі розгорнуто: в активі та пасиві відповідно.
Для обліку розрахунків з дебіторами призначено Журнали-ордери N 3 А с.-г., N 3 Б с.-г., N 6 с.-г. і відповідні відомості.
Для обліку розрахунків за зобов'язаннями призначені Журнали-ордери N 3 В с.-г., N 3 Г с.-г. і відповідні відомості.
3.1. Облік розрахунків з підзвітними особами
3.1.1. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері N 3 А с.-г.. Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо виданою в підзвіт сумою лінійно-позиційним методом записів.
3.1.2. При відкритті журналу-ордера з попереднього регістру записують перехідні залишки на початок місяця з зазначенням дати виникнення дебіторської заборгованості.
3.1.3. При записах операцій поточного місяця в окремому рядку відображають дату і суму виданого авансу (графи 4-7), відшкодування перевитрат проти виданого авансу (графи 8-10), відшкодовану або утриману суму невикористаного авансу (графи 11-14) і суми витрат за поданим і затвердженим звітом про використання коштів наданих на відрядження, або під звіт (графи 15-26).
3.1.4. У випадках, якщо підзвітній особі, що знаходиться у тривалому відрядженні, направляють додатковий аванс, або один і той же працівник повторно за місяць одержує аванс, то суму і дату видачі (перерахування) авансу відображають у вільних графах: 6 і 7 по тому ж рядку (в дебет субрахунку 372 з кредиту відповідних кореспондуючих рахунків).
При поданні одним працівником за поточний місяць двох звітів відповідні суми відображають записом в одній графі за одним і тим ж рядком.
З метою одержання підсумкових (синтетичних) даних з субрахунку 372 суми витрат за звітами і повернення невикористаних коштів показують в Журналі-ордері N 3 А с.-г. в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків.
3.1.5. Якщо підзвітна особа відповідає за реалізацію продукції або матеріалів (продавець магазину або іншого торгового місця тощо), то отриману від реалізації виручку відображають за дебетом субрахунку 372 (з кредиту рахунку 701), використовуючи одну з вільних граф (6 чи 7), а суму, внесену до каси підприємства (організації), на поточний рахунок або відправлену поштовим переказом, записують у графах 11 - 14. Дані цих граф повинні відповідати сумам, що відображені у відповідних журналах-ордерах (N 1 с.-г.,6 с.-г. тощо).
3.1.6. Після закінчення записів всіх операцій за рахунками з підзвітними особами за звітний місяць у Журналі-ордері N 3 А с.-г. підраховують підсумки за всіма графами і кредитові обороти переносять у Головну книгу.
3.2. Облік розрахунків за дебіторською заборгованістю
3.2.1. Для обліку розрахунків за дебіторською заборгованістю (крім розрахунків з покупцями та замовниками і розрахунків з підзвітними особами) застосовується окремий бланк Журналу-ордера N 3 Б с.-г.. Тут знаходять відображення розрахункові операції за рахунками:
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи";
34 "Короткострокові векселі одержані";
37 "Розрахунки з різними дебіторами" (крім субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами");
38 "Резерв сумнівних боргів";
51 "Довгострокові векселі видані";
62 "Короткострокові векселі видані".
3.2.2. За рахунком 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" в Журналі-ордері N 3 Б с.-г. та відомості N 3.2 с.-г. відображається виникнення (збільшення) дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення (списання). Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості в журналі-ордері ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості і термінами її виникнення й погашення.
3.2.3. На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані", 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові векселі видані" в Журналі-ордері N 3 Б с.-г. та відомості N 3.1 с.-г. ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги та одержану продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги постачальниками та підрядниками, які забезпечені векселями. Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем, для чого в журналі-ордері та відомості відводиться окремий рядок.
3.2.4. На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" в Журналі-ордері N 3 Б с.-г. та відомості N 3.2 с.-г. ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.
Аналітичний облік здійснюється за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення і погашення в відомості N 3.2 с.-г.
3.2.5. На рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" в Журналі-ордері N 3 Б с.-г. та відомості N 3.2 с.-г. ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.
3.3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
3.3.1. Для обліку розрахунків, відображених на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" призначений Журнал-ордер N 3 В с.-г. та Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками (підрядниками) N 3.3 с.-г.
3.3.2. Облік розрахунків в регістрах журнально-ордерної форми здійснюють незалежно від величини суми рахунку-фактури і форми розрахунків.
3.3.3. Матеріальні цінності оплачені, але не одержані на склад до кінця місяця, сільськогосподарські підприємства оприбутковують в міру надходження, відмічаючи їх вартість за кредитом рахунку 63 в кореспонденції з дебетом рахунків за обліком цих цінностей.
Якщо при прийманні виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей, що надійшли, окремо показують суму виявленої нестачі. В такому ж порядку фіксують суми претензій щодо сортності, комплектності, невідповідності цін, тощо, які виявлені при прийманні або при перевірці товарно-транспортних накладних і розрахункових документів.
Якщо частина оплаченого вантажу знаходиться в дорозі або не вивезена до кінця звітного місяця зі складу постачальника, то в розділі "Відмітка про оплату" записують суму, що відноситься до цієї частини оплаченого вантажу без відображення її по кредиту рахунку 63, цю суму обліковують як дебіторську заборгованість.
Суми за розрахунковими документами за цінності, що знаходяться на кінець місяця в дорозі або не вивезені зі складу постачальника, переносять в наступному місяці в графу "Залишок на початок місяця", а в графі "Б" "Найменування постачальника (підрядника)" зазначають найменування постачальника, від якого не надійшов вантаж.
В міру фактичного надходження матеріальних цінностей у Журналі-ордері N 3 В с.-г. в графі "В" записують номер складу або прибуткового документа і роблять відповідну відмітку про оприбуткування (з дебету рахунків з обліку матеріальних цінностей та кредиту рахунку 63).
3.3.4. При значній кількості розрахункових операцій дані попередньо накопичують в "Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками (підрядниками)" ф. N 3.3 с.-г., який відкривається на кожного постачальника або підрядника.
Записи з кредиту рахунку 63, що належать за товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги виконують на підставі розрахункових документів, а за невідфактурованими поставками - згідно супровідних вантажних документів та приймальних актів. Надходження матеріальних цінностей повинно бути підтверджене відповідними прибутковими документами, підписаними матеріально-відповідальними особами або їх відмітками (надписами чи штампом) на документах постачальника.
3.3.5. Щомісяця обороти із реєстрів переносять у Журнал-ордер N 3 В с.-г.
3.3.6. Записи в Журналі-ордері N 3 В с.-г. і реєстрі N 3.3 с.-г. про виконані підрядником роботи і надані послуги проводять на підставі розрахункових документів в міру їх приймання.
Заборговані підрядником суми показують в кореспонденції з дебетом рахунків, на які повинні бути віднесені відповідні витрати. Суми заліків, що виникли після акцепту розрахункових документів, записують в окремих графах в кореспонденції з дебетом рахунків, на яких відображають ці розрахунки, а оплату з каси і різного роду списання відображають в графах 19, 20 "З інших рахунків", з зазначенням кореспондуючого рахунку і суми.
3.3.7. Кредитові обороти з Журналу-ордера N 3 В с.-г. переносять в Головну книгу.
3.4. Облік розрахунків за іншими зобов'язаннями
3.4.1. Для обліку розрахунків за зобов'язаннями (крім розрахунків з постачальниками та векселями виданими) призначено окремий бланк Журналу-ордера N 3 Г с.-г. та відомості аналітичного обліку N 3.4 с.-г. "Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями", N 3.5 с.-г. "Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом". Тут знаходять відображення розрахункові операції за рахунками:
17 "Відстрочені податкові активи";
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями";
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди";
54 "Відстрочені податкові зобов'язання";
55 "Інші довгострокові зобов'язання";
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями";
64 "Розрахунки за податками й платежами";
65 "Розрахунки за страхуванням":;
654 "За індивідуальним страхуванням";
655 "За страхуванням майна";
67 "Розрахунки з учасниками";
68 "Розрахунки за іншими операціями";
69 "Доходи майбутніх періодів".
3.4.2. По рахунку 53 в Журналі-ордері N 3 Г с.-г. узагальнюється інформація про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди. Окремими аналітичними позиціями за даним журналом-ордером будуть розрахунки з кожним орендодавцем.
3.4.3. По рахунку 61 в Журналі-ордері N 3 Г с.-г. узагальнюється інформація про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових зобов'язань, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.
3.4.4. По рахунку 64 в Журналі-ордері N 3 Г с.-г. та відомості N 3.5 с.-г. узагальнюється інформація про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податок з доходів фізичних осіб. За кредитом рахунку 64 відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться у Відомості 3.5 с.-г., де зобов'язання записують за їх видами за місяць і з початку року (податок з доходів фізичних осіб акцизний збір, плата за землю, податок на прибуток, податок на додану вартість, плата за використання природних ресурсів, плата за воду, податок з власників транспортних засобів, місцеві податки і збори тощо). У відомості на кожний вид платежів відводять окремий рядок (за місяць і з початку року). Якщо з якогось виду податків передбачено кілька платежів протягом місяця, використовують кілька рядків.
Підсумки відомості заносять в Журнал-ордер N 3 Г с.-г., з якого загальний підсумок переносять в Головну книгу.
3.4.5. По рахунку 65 в Журналі-ордері N 3 Г с.-г. та відомості 3.4 с.-г. ведеться облік тільки розрахунків за індивідуальним страхуванням і страхуванням майна.
3.4.6. По рахунку 67 в Журналі-ордері N 3 Г с.-г. та відомості 3.4 с.-г. узагальнюється інформація про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом прибутку. Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.
4. Облік необоротних активів і фінансових інвестицій
4.1. Облік необоротних активів
4.1.1. Аналітичний облік основних засобів здійснюють в інвентарних картках ( типова форма N ОЗ-6) . Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об'єкта, їх інвентарний номер, первісну вартість, норму амортизації та ін. Записи в інвентарних картках здійснюють за даними первинних документів, технічних паспортів. Картки, як правило, можуть складатися в одному примірнику і зберігатися в бухгалтерії у картотеці. Але може існувати варіант побудови аналітичного обліку з веденням двох примірників цих форм.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2009 N 390
Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.