Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування (Форми NN ОЗСГ-1, ОЗСГ-2, ОЗСГ-2, ОЗСГ-4, ОЗСГ-5, ОЗСГ-6, ОЗСГ-7, ОЗСГ-8, ОЗСГ-9). Акт від 27.09.2007 №701

Міністерство аграрної політики України Наказ, Акт, Рекомендації, Форма від 27.09.2007 №701
Остання редакція від 27.09.2007. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство аграрної політики України

Тип Наказ, Акт, Рекомендації, Форма

Дата 27.09.2007

Номер 701

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.09.2007 N 701
Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування
Відповідно до пункту 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704) та протоколу N 2 засідання Методичної ради з питань обліку та фінансів агропромислового виробництва від 30 березня 2007 року, з метою забезпечення уніфікації ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити спеціалізовані форми первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств, що додаються:
форма N ОЗСГ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів";
форма N ОЗСГ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об'єктів";
форма N ОЗСГ-3 "Акт на списання основних засобів";
форма N ОЗСГ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів";
форма N ОЗСГ-5 "Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів";
форма N ОЗСГ-6 "Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули за __________ 20__ р.";
форма N ОЗСГ-7 "Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за _______ 20__ р.";
форма N ОЗСГ-8 "Відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством за __ квартал 20__ р.";
форма N ОЗСГ-9 "Відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку за 20__ р.".
2. Затвердити Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів, що додаються.
3. Встановити, що спеціалізовані форми первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та Методичні рекомендації щодо їх застосування можуть використовуватись сільськогосподарськими підприємствами, починаючи з 1 січня 2008 року.
4. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В.М.) забезпечити опублікування наказу на сайті міністерства та довести його до відома сільськогосподарських підприємств, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лузана Ю.Я.
Міністр Ю.Ф.Мельник
Сільгоспоблік,
форма N ОЗСГ-1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
27.09.2007 N 701
_________________________________________
підприємство, організація
-------------
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |
-------------
Структурний підрозділ ___________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(підпис керівника)
"___"_______________ 20__ р.
АКТ N ____ -------------------------------
приймання-передачі (внутрішнього | Дата |МВО, яка відповідає|
переміщення) основних засобів |складання| за зберігання |
| | основних засобів |
|---------+-------------------|
| | |
-------------------------------
ЗдавачОдер-
жувач
Код
синтетичного
обліку
Первісна
вартість,
грн.
НомерКод синтетичного облікуПопра-
вочний
коефі-
цієнт
цех, відділ,
дільниця,
лінія
дебеткредитінвен-
тарний
завод-
ський
пас-
порта
для
віднесення
аморти-
заційних
відрахувань
норма
аморти-
заційних
відраху-
вань, %
1234567891011
На підставі наказу, розпорядження _______________________________
від "___"__________ 20__ р. N __ проведено огляд ________________
найменування об'єкта
_________________________________________________________________
що приймається (передається) в експлуатацію від "__"_____ 20__ р.
В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в ______________
місце знаходження об'єкта
УстаткуванняСума амортизації з
моменту
експлуатації
об'єкта, грн.
Рік випуску
(побудови)
Дата введення в
експлуатацію
(місяць, рік)
видкод
1213141516
Коротка характеристика об'єкта __________________________________
_________________________________________________________________
Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) ______________
_________________________________________________________________
вказати, що саме не відповідає
добірка не потрібна (потрібна) __________________________________
вказати, що саме потрібно
Підсумки іспитів об'єкта ________________________________________
_________________________________________________________________
Висновок комісії ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Додаток. Перелік технічної документації: ________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Голова комісії ________ ________ _____________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
Члени комісії ________ ________ _____________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
________ ________ _____________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
________ ________ _____________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
Об'єкт основних засобів прийняв ______ ______ _________________
посада підпис прізвище, ім'я,
по батькові
здав ______ ______ _________________
посада підпис прізвище, ім'я,
по батькові
Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об'єкта
_________________________________________________________________
"___"_________ 20__ р.
Головний бухгалтер (бухгалтер) _____________________
Сільгоспоблік,
форма N ОЗСГ-2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
27.09.2007 N 701
_________________________________________
підприємство, організація
-------------
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |
-------------
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
підпис керівника
"___"_______________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------
| Рік |Місяць|Число|Структурний| АКТ N ___ | Матеріально-|
| | | | підрозділ | приймання-здачі |відповідальна|
| | | | | відремонтованих і | особа |
| | | | | реконструйованих | |
| | | | | (модернізованих) | |
| | | | | об'єктів | |
|-----+------+-----+-----------+-------------------+-------------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Код синтетичного обліку | Сума, | Номер |
|--------------------------------| грн. |----------------------|
| дебет | кредит | |інвентарний|заводський|
|-------------------+------------+--------+-----------+----------|
| | | | | |
|-------------------+------------+--------+-----------+----------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Комісія в складі голови _________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
і членів комісії ________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
призначена наказом/розпорядженням від "___"_______ 20__ р. N ___,
склала цей Акт у тому, що _______________________________________
назва об'єкту
по замовленню N ____________ знаходиться у ремонті, реконструкції
(модернізації) __________________________________________________
плановий, неплановий
з "___"______ 20__ р. по "___"______ 20__ р. тобто ________ днів.
Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту, реконструкції
(модернізації) виконані
повністю ________________________________________________________
неповністю вказати, що саме не виконано
По закінченні ремонту (реконструкції) об'єкт пройшов випробування
і зданий в експлуатацію
Зміни у характеристиці об'єкта, викликані реконструкцією
(модернізацією) _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Акт на ліквідацію окремих конструктивних елементів додається
Здав _______________________________________ __________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис
Прийняв ____________________________________ __________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис
ДОВІДКА
Кошторисна вартість за затвердженим розрахунком (на фактично
виконаний обсяг робіт):
ремонту ____________________________________ грн. ______ коп.
реконструкції ______________________________ грн. ______ коп.
Фактична вартість:
ремонту ____________________________________ грн. ______ коп.
реконструкції ______________________________ грн. ______ коп.
Головний бухгалтер (бухгалтер) ___________________
Сільгоспоблік,
форма N ОЗСГ-3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
27.09.2007 N 701
_________________________________________
підприємство, організація
-------------
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |
-------------
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
підпис керівника
"___"_______________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------
|Рік|Місяць|Число|Структурний| АКТ N ____ |
| | | | підрозділ | на списання основних засобів |
|---+------+-----+-----------| |
| | | | | |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Код синтетичного| Сума, грн. | Номер |
| обліку | | |
|----------------+-------------------------------+---------------|
| дебет | кредит |первісної|аморти-|ліквідаційної|заводсь-|інвен-|
| | | вартості| зації | вартості | кий |тарний|
|-------+--------+---------+-------+-------------+--------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+--------+---------+-------+-------------+--------+------|
| | | | | | | |
|-------+--------+---------+-------+-------------+--------+------|
| | | | | | | |
|-------+--------+---------+-------+-------------+--------+------|
| | | | | | | |
|-------+--------+---------+-------+-------------+--------+------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Комісія в складі голови _________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
і членів комісії ________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
призначена наказом/розпорядженням від "___"______ 20__ р. N ____,
зробила огляд ___________________________________________________
найменування об'єкта
В результаті огляду комісія встановила:
1. Надійшов на підприємство "___"_________ 20__ р.
2. Кількість ремонтів ______ на суму _____________ грн. ____ коп.
3. Маса об'єкту за паспортом ____________________________________
---------
4. Наявність дорогоцінних металів _____________________ | Код |
---------
5. Технічний стан та причина списання _________________ ---------
_______________________________________________________ | |
---------
УстаткуванняРік випуску (побудови)Дата введення в
експлуатацію, місяць, рік
видкод
891011
Висновок комісії: _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Додаток. Перелік документів, що додаються _______________________
_________________________________________________________________
Голова комісії ________ ________ _____________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
Члени комісії ________ ________ _____________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
________ ________ _____________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
________ ________ _____________________________
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
Розрахунок результатів списання об'єкту
Витрати на списанняНадійшло від списання
найменування
документа
статті
витрат
сума,
грн.
найменування
документа
цінностейкіль-
кість
сума,
грн.
видноменк-
латурний
номер
12345678
Результати списання _____________________________________________
У картці ____________________ вибуття основних засобів відмічено.
Головний бухгалтер (бухгалтер) __________ "___"_________ 20__ р.
Сільгоспоблік,
форма N ОЗСГ-4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
27.09.2007 N 701
_________________________________________
підприємство, організація
-------------
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |
-------------
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
підпис керівника
"___"_______________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------
|Рік|Місяць|Число|Структурний| АКТ N ____ |
| | | | підрозділ | на списання |
|---+------+-----+-----------| автотранспортних засобів |
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Код синтетичного обліку| Сума, грн. | Номер |
|-----------------------+------------------------+---------------|
| дебет | кредит | первіс-|зносу| залиш- |заводсь-|інвен-|
| | | ної | | кової | кий |тарний|
| | |вартості| |вартості | | |
| | | | | | | |
|------------+----------+--------+-----+---------+--------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------+----------+--------+-----+---------+--------+------|
| | | | | | | |
|------------+----------+--------+-----+---------+--------+------|
| | | | | | | |
|------------+----------+--------+-----+---------+--------+------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Комісія в складі голови _____ керівник __________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
і членів комісії: _______________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
призначена наказом/розпорядженням від "___"______________ 20__ р.
N _________, зробила огляд автомобіля/причепа, напівпричепа марка
___________ модель __________ тип ___________ вантажопідйомність/
ємність ______________ двигун N ______________ шасі N ___________
державний паспорт N _______ технічний паспорт N ____________ маса
об'єкта за паспортом _____________________ наявність дорогоцінних
металів ____________________________________________, що належать
_________________________________________________________________
найменування автогосподарства, підприємства
Адреса автогосподарства (підприємства) __________________________
В результаті огляду _____________________________________________
автомобіля, причепа, напівпричепа,
придатний до подальшого використання ____________________________
_________________________________________________________________
його агрегатів, вузлів і механізмів та ознайомлення з документами
(паспорт, формуляр) комісія встановила
1. Рахується на балансі автогосподарства (підприємства) з
"___"________ 20__ р.
2. Кількість ремонтів ___________ на суму ________ грн. ____ коп.
3. Зовнішній стан автомобіля ____________________________________
причепа, напівпричепа
4. На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та
деталі __________________________________________________________
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТІВ
ТА ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЯ (причепа, напівпричепа)
Пор.
N
Найменування
агрегатів
Придатні
для кори-
стування*
Відсоток
придат-
ності
Підлягають
відновлен-
ню*
Непри-
датні*
Виявлені
дефекти
1234567
1Рама
2Кузов
3Кабіна
4Двигун:
карбюратор
стартер
компресор
пневмогальма
5Коробка
передач
6Трансмісія:
задній міст
карданний
вал
картер
заднього
мосту
картер
диски коліс
ресори
передній
міст
механізм
рульового
управління
передня вісь
головний
гальмовий
циліндр
7Інші
прилади:
радіатор
крила і
підніжки
капот
фари
скло
акумулятори
---------------
* У графах 3, 5, 6 вказується: так, ні.
ВИСНОВОК КОМІСІЇ
Комісія вважає, що ________________________ підлягає списанню з
балансу автогосподарства (підприємства) _________________________
_________________________________________________________________
зазначити і обґрунтувати причину списання
Голова комісії _______________ Члени комісії ___________________
___________________
___________________
Розрахунок результатів списання
автомобіля (причепа, напівпричепа)
Витрати на списанняНадійшло від списання
найменування
документів
стаття
витрат
сума,
грн.
наймену-
вання
доку-
ментів
цінностікіль-
кість
сума,
грн.
названоменк-
латурний
номер
12345678
Результати списання _____________________________________________
У картці _______________________________ вибуття основних засобів
відмічено "___"__________ 20__ р.
Головний бухгалтер (бухгалтер) ___________________
Сільгоспоблік,
форма N ОЗСГ-5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
27.09.2007 N 701
_________________________________________
підприємство, організація
-------------
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |
-------------
РОЗРАХУНОК
нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів
__________________
рік
Інвен-
тарний
номер
Класифі-
каційна
група,
вид та
назва
об'єкта
Метод
нараху-
вання
аморти-
зації
Дата
опри-
бутку-
вання
Первісна
вартість,
грн.
Лікві-
даційна
вартість,
грн.
Первісна
вартість за
мінусом
ліквідаційної
вартості,
грн.
1234567
Строк
корисного
використання,
років
Сума зносу
(амортизації),
грн.
Розподіл зносу
(амортизації)
за об'єктами обліку
(назва субрахунків
та аналітичних
рахунків)
Кореспон-
дуючий
рахунок,
дебет
річнамісячна
89101112
Відомість закінчено "___"_________ 20__ р.
Виконавець _______________________________
Головний бухгалтер (бухгалтер) ______________________
Сільгоспоблік,
форма N ОЗСГ-6
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
27.09.2007 N 701
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
підпис керівника
"___"_______________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------
|Сільгосппідприємство|Код ЄДРПОУ| ВІДОМІСТЬ |
|--------------------+----------| нарахування амортизації |
| | | основних засобів та інших |
| | | необоротних активів, |
| | | які надійшли або вибули |
| | | за ______________ 20__ р. |
------------------------------------------------------------------
Пор.
N
Вид основних
засобів за
класифіка-
ційними
групами та
кореспон-
дуючими
рахунками
Зміни за попередній періодКорес-
пондуючий
рахунок,
дебет
НадходженняВибуття
первісна
вартість,
грн.
ліквіда-
ційна
вартість,
грн.
первісна
за мінусом
ліквіда-
ційної,
грн.
строк
корисного
викорис-
тання,
рік
сума
амортизації,
грн.
первісна
вартість,
грн.
ліквіда-
ційна
вартість,
грн.
первісна
за мінусом
ліквіда-
ційної,
грн.
строк
корисного
викорис-
тання,
рік
сума
амортизації,
грн.
річнамісяч-
на
річнамісяч-
на
123456789101112131415
Разом
Дата складання відомості "___"_________ 20__ р.
Виконавець ____________________________________
Головний бухгалтер (бухгалтер) ________________
Сільгоспоблік,
форма N ОЗСГ-7
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
27.09.2007 N 701
_________________________________________
підприємство, організація
-------------
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.09.2007 N 701
Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.