Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 (МСФЗ 7). Фінансові інструменти: розкриття інформації. Міжнародний документ від 01.01.2012 №

Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
Остання редакція від 01.01.2012. Внесення змін
Реквізити

Видавник: Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Тип Стандарт, Міжнародний документ

Дата 01.01.2012

Номер

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 7 (МСФЗ 7)
Фінансові інструменти: розкриття інформації
( Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року. )( Текст міжнародного стандарту в актуальному стані див. на сайті Міністерства фінансів України http://www.minfin.gov.ua/ )
Мета
1 Мета цього МСФЗ - вимагати від суб'єктів господарювання надавати у своїй фінансовій звітності розкриття інформації, яка дає змогу користувачам оцінити:
а) значимість фінансових інструментів для фінансового стану і результатів діяльності суб'єкта господарювання;
б) характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які суб'єкт господарювання наражається протягом періоду та на кінець звітного періоду, та яким чином суб'єкт господарювання управляє цими ризиками.
2 Принципи цього МСФЗ доповнюють принципи визнання, оцінки та подання фінансових активів і фінансових зобов'язань у МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" та МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".
Сфера застосування
3 Цей МСФЗ застосовується всіма суб'єктами господарювання до всіх типів фінансових інструментів, за винятком:
а) тих часток участі у дочірніх, асоційованих або спільних підприємствах, що їх обліковують відповідно до МСБО 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність", МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства" або МСБО 31 "Частки участі у спільних підприємствах". Проте в деяких випадках МСБО 27 , МСБО 28 або МСБО 31 дозволяють суб'єктові господарювання обліковувати частку участі в дочірньому, асоційованому або спільному підприємстві із застосуванням МСФЗ 9 ; у таких випадках суб'єкти господарювання застосовують вимоги цього МСФЗ. Суб'єкти господарювання застосовують також цей МСФЗ до всіх похідних інструментів, пов'язаних із частками участі в дочірніх, асоційованих або спільних підприємствах, якщо похідний інструмент не відповідає визначенню інструмента капіталу, наведеному в МСБО 32 ;
б) прав та зобов'язань працедавця, що виникають унаслідок програм виплат працівникам, до яких застосовується МСБО 19 "Виплати працівникам";
в) [вилучено];
г) страхових контрактів, визначених у МСФЗ 4 "Страхові контракти". Проте цей МСФЗ застосовується до похідних інструментів, убудованих у страхові контракти, якщо МСФЗ 9 вимагає від суб'єкта господарювання обліковувати їх окремо. Крім того, емітент застосовує цей МСФЗ до контрактів про фінансові гарантії, якщо емітент застосовує МСФЗ 9 , визнаючи та оцінюючи ці контракти; але застосовується МСФЗ 4, якщо емітент обирає, відповідно до параграфа 4г) МСФЗ 4 , застосування МСФЗ 4 під час їх визнання та оцінки;
ґ) фінансових інструментів, контрактів та зобов'язань щодо операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій, до яких застосовується МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій", за винятком того, що цей МСФЗ застосовується до контрактів у межах сфери застосування МСФЗ 9 ;
д) інструментів, які вимагається класифікувати як інструменти капіталу відповідно до параграфів 16А та 16Б або параграфів 16В та 16Г МСБО 32 .
4 Цей МСФЗ застосовується до визнаних і невизнаних фінансових інструментів. Визнані фінансові інструменти складаються із фінансових активів і фінансових зобов'язань, на які поширюється сфера застосування МСФЗ 9 . Невизнанні фінансові інструменти складаються з деяких фінансових інструментів, які, хоча на них не поширюється сфера застосування МСФЗ 9 , належать до сфери застосування цього МСФЗ (наприклад, деякі зобов'язання за позиками).
5 Цей МСФЗ застосовується до контрактів на придбання або продаж не фінансового об'єкта, на які поширюється сфера застосування МСФЗ 9 .
Класи фінансових інструментів і рівень розкриття
6 Коли цей МСФЗ вимагає розкриття за класом фінансового інструмента, тоді суб'єкт господарювання має поєднувати фінансові інструменти в класи, що відповідають характерові розкритої інформації та враховують характеристики цих фінансових інструментів. Суб'єкт господарювання має надати достатньо інформації, щоб уможливити узгодження зі статтями, поданими у звіті про фінансовий стан.
Значимість фінансових інструментів для фінансового стану та результатів діяльності
7 Суб'єкт господарювання розкриває інформацію, яка дає змогу користувачам його фінансової звітності оцінити значимість фінансових інструментів для його фінансового стану та результатів діяльності.
Звіт про фінансовий стан
Категорії фінансових активів і фінансових зобов'язань
8 Балансову вартість кожної з наведених далі категорій, як вказано у МСФЗ 9 , слід розкривати або в звіті про фінансовий стан, або в примітках:
а) фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки як прибутку або збитку, наводячи окремо i) призначені такими при первісному визнанні та ii) такі, що обов'язково оцінюються за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ 9 ;
б) - г) [вилучено];
ґ) фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку, наводячи окремо: i) призначені такими при первісному визнанні та ii) такі, що відповідають визначенню утримуваних для торгівлі, наведеному в МСФЗ 9 ;
д) фінансові активи, оцінені за амортизованою собівартістю;
е) фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
є) фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у сукупному доході.
Фінансові активи або фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку
9 Якщо суб'єкт господарювання призначив як оцінений за справедливою вартістю фінансовий актив (чи групу фінансових активів), що інакше оцінювався б за амортизованою собівартістю, то він розкриває таку інформацію:
а) максимальний рівень кредитного ризику (див. параграф 36 а)) за фінансовим активом (чи групою фінансових активів) на кінець звітного періоду;
б) величину, на яку будь-які пов'язані кредитні похідні або подібні інструменти зменшують цей максимальний рівень кредитного ризику;
в) суму зміни (протягом періоду та кумулятивно) справедливої вартості фінансового активу (чи групи фінансових активів), яка відноситься до змін кредитного ризику фінансового активу, визначену:
i) або як сума зміни його справедливої вартості, яка не відноситься до змін ринкових умов, що спричиняють ринковий ризик;
ii) або із застосуванням альтернативного методу, який, як вважає суб'єкт господарювання, достовірніше відображає суму зміни його справедливої вартості, що відноситься до змін кредитного ризику активу.
Зміни ринкових умов, які спричиняють ринковий ризик, включають зміни базової ставки відсотка, товарної ціни, валютного курсу або індексу цін чи ставок, які спостерігаються на ринку;
г) суму зміни справедливої вартості будь-яких пов'язаних кредитних похідних або подібних інструментів, яка відбувається протягом періоду та кумулятивно з часу призначення фінансового активу.
10 Якщо суб'єкт господарювання призначив фінансове зобов'язання як таке, що оцінене за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку відповідно до параграфа 4.2.2 МСФЗ 9 і має подати впливи змін кредитного ризику такого зобов'язання в іншому сукупному доході (див. параграф 5.7.7 МСФЗ 9 ), то він розкриває:
а) суму зміни (кумулятивно) справедливої вартості фінансового зобов'язання, яка відноситься до змін кредитного ризику цього зобов'язання (див. параграфи Б5.7.13 - Б5.7.20 МСФЗ 9 щодо керівництва з визначення впливів змін кредитного ризику зобов'язання);
б) різницю між балансовою вартістю фінансового зобов'язання та сумою, яку суб'єктові господарювання треба було би сплатити за контрактом при погашенні утримувачеві зобов'язання;
в) будь-які переміщення кумулятивного прибутку або збитку в межах власного капіталу протягом періоду, в тому числі причину таких переміщень;
г) якщо визнання зобов'язання припинено протягом періоду, - суму (якщо вона є), наведену в іншому сукупному доході, яка була реалізована при припиненні визнання;
10А Якщо суб'єкт господарювання призначив фінансове зобов'язання як таке, що оцінене за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку відповідно до параграфа 4.2.2 МСФЗ 9 і має подати впливи усіх змін на справедливу вартість такого зобов'язання (в тому числі впливи змін кредитного ризику такого зобов'язання) у прибутку чи збитку (див. параграфи 5.7.7 та 5.7.8 МСФЗ 9 ), то він розкриває:
а) суму зміни (протягом періоду і кумулятивно) справедливої вартості фінансового зобов'язання, яка відноситься до змін кредитного ризику цього зобов'язання (див. параграфи Б5.7.13 - Б5.7.20 МСФЗ 9 щодо керівництва з визначення впливів змін кредитного ризику зобов'язання); та
б) різницю між балансовою вартістю фінансового зобов'язання та сумою, яку суб'єктові господарювання треба було би сплатити за контрактом при погашенні утримувачеві зобов'язання.
11 Суб'єкт господарювання також розкриває:
а) докладний опис методів, використаних для досягнення відповідності вимогам, наведеним у параграфах 9 в), 10 а) та 10А а), та параграфа 5.7.7а) МСФЗ 9 , в тому числі пояснення, чому цей метод є доречним;
б) якщо суб'єкт господарювання вважає, що розкриття інформації, наданої ним або у звіті про фінансовий стан, або у примітках, для відповідності вимогам, наведеним у параграфах 9 в), 10 а), та 10А а), або параграфа 5.7.7а) МСФЗ 9 , не відображає достовірно зміну справедливої вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання, що відноситься до змін їхнього кредитного ризику, причини цього висновку та чинники, які він вважає доречними;
в) докладний опис методології або методологій, використаних для визначення того, чи створюватиме або збільшуватиме подання впливів змін кредитного ризику зобов'язання в іншому сукупному доході облікову розбіжність у прибутку або збитку (див. параграфи 5.7.7 та 5.7.8 МСФЗ 9 ). Якщо від суб'єкта господарювання вимагається подати впливи змін кредитного ризику зобов'язання у прибутку або збитку (див. параграф 5.7.8 МСФЗ 9 ), то розкриття повинно включати докладний опис економічного зв'язку, описаного в параграфі Б5.7.6 МСФЗ 9 .
Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході
11А Якщо суб'єкт господарювання призначив інвестиції в інструменти капіталу як такі, що оцінюватимуться за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході, як дозволено у параграфі 5.7.7 МСФЗ 9 , то він розкриває:
а) інформацію про те, які інвестиції в інструменти капіталу були призначені як такі, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході;
б) причини використання цієї альтернативи подання;
в) справедливу вартість кожної такої інвестиції на кінець звітного періоду;
г) дивіденди, визнані протягом періоду, показуючи окремо ті, що пов'язані з інвестиціями, визнання яких було припинено протягом звітного періоду, та ті, що пов'язані з інвестиціями, утримуваними на кінець звітного періоду;
ґ) будь-які переміщення кумулятивного прибутку або збитку в межах власного капіталу протягом періоду, в тому числі причини таких переміщень.
11Б Якщо суб'єкт господарювання припинив визнання інвестицій в інструменти капіталу, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході, протягом звітного періоду, він розкриває:
а) причини вибуття інвестицій;
б) справедливу вартість інвестицій на дату припинення визнання;
в) кумулятивний прибуток або збиток від вибуття.
Перекласифікація
12 - 12А [Вилучено]
12Б Якщо суб'єкт господарювання перекласифікував у поточному або попередніх звітних періодах будь-які фінансові активи відповідно до параграфа 4.4.1 МСФЗ 9 , він розкриває інформацію про це. Для кожної такої події суб'єкт господарювання розкриває таку інформацію:
а) дату перекласифікації;
б) докладне пояснення зміни моделі бізнесу та якісний опис її впливу на фінансову звітність суб'єкта господарювання;
в) суму, перекласифіковану в кожну категорію та з кожної категорії.
12В Для кожного звітного періоду після перекласифікації до припинення визнання суб'єкт господарювання розкриває для активів, перекласифікованих таким чином, що вони оцінюються за амортизованою собівартістю відповідно до параграфа 4.4.1 МСФЗ 9 , таку інформацію:
а) ефективну ставку відсотка, визначену на дату перекласифікації;
б) визнані відсотковий дохід або витрати.
12Г Якщо суб'єкт господарювання перекласифікував фінансові активи таким чином, що вони оцінюються за амортизованою собівартістю з часу останньої річної звітної дати, то він розкриває:
а) справедливу вартість фінансових активів на кінець звітного періоду;
б) справедливу вартість прибутку або збитку, яка була би визнана у прибутку або збитку протягом звітного періоду, якби фінансові активи не були перекласифіковані.
13 [Вилучено]
Застава
14 Суб'єкт господарювання розкриває таку інформацію:
а) балансову вартість фінансових активів, що їх він заставив як забезпечення зобов'язань або умовних зобов'язань, включаючи суми, які були перекласифіковані відповідно до параграфа 3.3.23а) МСФЗ 9 ;
б) умови, пов'язані з їх заставою.
15 Коли суб'єкт господарювання утримує заставу (фінансових або нефінансових активів) і йому дозволяється продати чи перезаставити заставу за відсутності невиконання зобов'язання власником застави, то суб'єкт господарювання розкриває:
а) справедливу вартість утримуваної застави;
б) справедливу вартість будь-якої такої проданої чи перезаставленої застави і те, чи має суб'єкт господарювання зобов'язання повернути її;
в) умови, пов'язані з використанням ним застави.
Рахунок резерву під кредитні збитки
16 Коли корисність фінансових активів зменшується внаслідок кредитних збитків і суб'єкт господарювання відображає зменшення корисності (знецінення) на окремому рахунку (наприклад, на рахунку резерву, що його використовують для відображення знецінення окремих фінансових активів, або на подібному рахунку, що його використовують для відображення сукупного знецінення активів), а не прямо зменшує балансову вартість активу, то йому слід розкривати інформацію про узгодження змін на цьому рахунку протягом періоду для кожного класу фінансових активів.
Складні фінансові інструменти з кількома вбудованими похідними інструментами
17 Якщо суб'єкт господарювання випустив інструмент, який містить і компонент зобов'язання, і компонент капіталу (див. параграф 28 МСБО 32 ), чи якщо інструмент має кілька вбудованих похідних інструментів, вартість яких є взаємозалежною (такі, як борговий інструмент із правом дострокового погашення, який можна конвертувати) то йому слід розкривати наявність таких характеристик.
Невиконання зобов'язань та порушення
18 Стосовно позик до сплати, визнаних на кінець звітного періоду, суб'єкт господарювання розкриває:
а) докладну інформацію про будь-які невиконання зобов'язань протягом періоду щодо основної суми, відсотків, фонду погашення або строків погашення цих позик до сплати;
б) балансову вартість позик до сплати у випадку невиконання зобов'язань за ними на кінець звітного періоду;
в) чи було виправлено невиконання зобов'язань або чи були переглянуті умови позики до сплати до затвердження фінансової звітності до випуску.
19 Якщо протягом періоду відбулися інші порушення умов угоди про позику, ніж зазначено в параграфі 18, то суб'єкт господарювання розкриває ту саму інформацію, яка вимагається згідно з параграфом 18, якщо ці порушення дозволяли позикодавцеві вимагати прискореного погашення (якщо тільки порушення не були виправлені або умови позики не були переглянуті на кінець звітного періоду або раніше).
Звіт про сукупні прибутки та збитки
Статті доходу, витрат, прибутків або збитків
20 Суб'єкт господарювання у звіті про сукупні прибутки та збитки доходи або у примітках розкриває інформацію про такі статті доходу, витрат, прибутків або збитків:
а) чисті прибутки або чисті збитки:
i) від фінансових активів або фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку, наводячи їх окремо для фінансових активів або фінансових зобов'язань, призначених такими при первісному визнанні, а також для фінансових активів або фінансових зобов'язань, що обов'язково оцінюються за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ 9 (наприклад, фінансові зобов'язання, що відповідають визначенню утримуваних для торгівлі в МСФЗ 9 ). Для фінансових зобов'язань, призначених як такі, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, суб'єкт господарювання наводить окремо суму прибутку або збитку, визнаного в іншому сукупному доході, а також суму, визнану у прибутку або збитку;
ii) - iv) [вилучено]
v) від фінансових зобов'язань, оцінених за амортизованою собівартістю;
vi) від фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю;
vii) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході;
б) загальний відсотковий дохід та загальні відсоткові витрати (обчислені із застосуванням методу ефективного відсотка) для фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, або фінансових зобов'язань, що не оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку;
в) дохід та витрати від комісійних (інших, ніж суми, що включалися при визначенні ефективної ставки відсотка), які отримуються від:
i) фінансових активів, які оцінюються за амортизованою собівартістю, або фінансових зобов'язань, які не оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;
ii) трастової та інших видів фідуціарної діяльності, що ведуть до утримання або інвестування активів за дорученням фізичних осіб, трастів, програм пенсійного забезпечення та інших установ;
г) відсоткового доходу від фінансових активів, корисність яких зменшилась, нарахованого відповідно до параграфа КЗ93 МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка";
ґ) суму будь-якого збитку від зменшення корисності для кожного класу фінансового активу.
20А Суб'єкт господарювання розкриває аналіз прибутку або збитку, визнаного у звіті про сукупні прибутки та збитки, що виникає внаслідок припинення визнання фінансових активів, які оцінюються за амортизованою собівартістю, показуючи окремо прибутки та збитки від припинення визнання таких фінансових активів. Це розкриття інформації включає причини припинення визнання таких фінансових активів.
Розкриття іншої інформації
Облікові політики
21 Відповідно до параграфа 117 МСБО 1 "Подання фінансової звітності" (переглянутого в 2007 р.), суб'єкт господарювання у стислому викладі суттєвих облікових політик розкриває інформацію про основу (чи основи) оцінки, що застосовувались при складанні фінансової звітності, а також інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності.
Облік хеджування
22 Суб'єкт господарювання окремо для кожного типу хеджування, описаного в МСБО 39 (тобто хеджування справедливої вартості, хеджування грошових потоків та хеджування чистих інвестицій у закордонні господарські одиниці), розкриває таку інформацію:
а) опис кожного типу хеджування;
б) опис фінансових інструментів, призначених інструментами хеджування, та їхню справедливу вартість на кінець звітного періоду;
в) характер ризиків, що їх хеджують.
23 Стосовно хеджування грошових потоків суб'єкт господарювання розкриває таку інформацію:
а) періоди, коли очікується виникнення грошових потоків і коли очікується, що вони впливатимуть на прибуток або збиток;
б) опис будь-якої прогнозованої операції, до якої в минулому застосовували облік хеджування, але яка, за очікуванням, більше не відбудеться;
в) суму, що була визнана в іншому сукупному доході протягом періоду;
г) суму, що була перекласифікована із власного капіталу в прибуток або збиток за період, наводячи суму, включену в кожну статтю звіту про сукупні прибутки та збитки;
ґ) суму, що була вилучена із власного капіталу протягом періоду та включена в первісну собівартість чи іншу балансову вартість нефінансового активу або нефінансового зобов'язання, придбання чи виникнення якого було хеджованою високоймовірною прогнозованою операцією.
24 Суб'єкт господарювання окремо розкриває таку інформацію:
а) у хеджуванні справедливої вартості - прибутки або збитки:
i) від інструмента хеджування;
ii) від об'єкта хеджування, що відноситься до хеджованого ризику;
б) неефективність, визнану в прибутку або збитку, що виникає внаслідок хеджування грошових потоків;
в) неефективність, визнану в прибутку або збитку, що виникає внаслідок хеджування чистих інвестицій у закордонні господарські одиниці.
Справедлива вартість
25 За винятком зазначеного в параграфі 29, для кожного класу фінансових активів та фінансових зобов'язань (див. параграф 6) суб'єкт господарювання розкриває справедливу вартість цього класу активів і зобов'язань у такий спосіб, який дає змогу порівнювати її з балансовою вартістю.
26 Розкриваючи справедливу вартість, суб'єкт господарювання об'єднує фінансові активи та фінансові зобов'язання у класи, але здійснює їх згортання лише тією мірою, якою їхня балансова вартість згортається в звіті про фінансовий стан.
27 Суб'єкт господарювання розкриває для кожного класу фінансових інструментів методи та, якщо використовується методика оцінки, припущення, що їх застосували при визначенні справедливої вартості кожного класу фінансових активів або фінансових зобов'язань. Наприклад, якщо доцільно, суб'єкт господарювання розкриває інформацію про припущення, пов'язані з обсягами дострокового погашення, рівнем попередньо оцінених кредитних збитків та ставками відсотка або ставками дисконту. Якщо в методиці оцінки сталася зміна, суб'єкт господарювання розкриває інформацію про таку зміну та її причини.
27А Щоб розкрити інформацію, що вимагається в параграфі 27Б, суб'єкт господарювання класифікує оцінки справедливої вартості за допомогою ієрархії справедливої вартості, яка відображає значущість вхідних даних, використаних при складанні оцінок. Ієрархія справедливої вартості має такі рівні:
а) ціни котирувань (некориговані) на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань (рівень 1);
б) вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активу або зобов'язання або прямо (тобто як ціни), або опосередковано (тобто отримані на підставі цін) (рівень 2);
в) вхідні дані для активу чи зобов'язання, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати (неспостережні вхідні дані) (рівень 3).
Рівень в ієрархії справедливої вартості, до якого повністю відносять оцінку справедливої вартості, визначається на підставі елементу вхідних даних найнижчого рівня, який є значущим для оцінки справедливої вартості повністю. Для цього значущість кожного з елементів вхідних даних оцінюють відносно оцінки справедливої вартості повністю. Якщо оцінка справедливої вартості використовує спостережні вхідні дані, що вимагають значного коригування на основі неспостережних вхідних даних, то така оцінка є оцінкою рівня 3. Оцінювання значущості окремого елемента вхідних даних для оцінки справедливої вартості повністю вимагає судження з урахуванням чинників, що є особливими для цього активу або зобов'язання.
27Б Для оцінок справедливої вартості, визнаних у звіті про фінансовий стан, суб'єкт господарювання розкриває для кожного класу фінансових інструментів:
а) рівень в ієрархії справедливої вартості, до якого оцінки справедливої вартості відносять повністю, розподіляючи оцінки справедливої вартості за рівнями, визначеними у параграфі 27А;
б) будь-які значущі переміщення між рівнем 1 та рівнем 2 ієрархії справедливої вартості та причини таких переміщень. Інформацію про переміщення до кожного рівня слід розкривати і обговорювати окремо від інформації про переміщення з кожного рівня. Для цих цілей значущість оцінюється з огляду на прибуток або збиток та сукупні активи чи сукупні зобов'язання;
в) для оцінок справедливої вартості на рівні 3 ієрархії справедливої вартості - узгодження залишків на початок періоду із залишками на кінець періоду, розкриваючи окремо зміни протягом періоду, що відносяться до такого:
i) загальні прибутки або збитки за період, визнані у прибутку або збитку, та опис того, де вони подані у звіті про сукупні прибутки та збитки або окремому звіті про сукупні прибутки та збитки (якщо він подається);
ii) загальні прибутки або збитки, визнані в іншому сукупному доході;
iii) придбання, продажі, випуски та погашення (інформація про кожен вид руху розкривається окремо); та
iv) переміщення у рівень 3 або з нього (наприклад, переміщення, що відбуваються внаслідок змін спостережних ринкових даних) та причини таких переміщень. Для значущих переміщень, переміщення у рівень 3 розкривають і обговорюють окремо від переміщень з рівня 3.
г) сума загальних прибутків або збитків за період в пункті (в)(i) вище, включених у прибуток або збиток, що відносяться до прибутків або збитків, пов'язаних з такими активами та зобов'язаннями, що утримувалися на кінець звітного періоду, та опис, де ці прибутки або збитки подані у звіті про сукупні прибутки та збитки або окремому звіті про фінансові результати (якщо подається);
ґ) для оцінок справедливої вартості рівня 3, якщо зміна одного або кількох елементів вхідних даних до обґрунтовано можливих альтернативних припущень значно змінила би справедливу вартість, суб'єкт господарювання зазначає цей факт і розкриває інформацію про вплив таких змін. Суб'єкт господарювання розкриває інформацію про те, як вплив зміни до обґрунтовано можливого альтернативного припущення був розрахований. Для цих цілей значущість оцінюється з огляду на прибуток або збиток, а також на загальні активи чи загальні зобов'язання, або, якщо зміни справедливої вартості визнані в іншому сукупному доході, - на сукупний власний капітал.
Суб'єкт господарювання подає кількісне розкриття інформації, що її вимагає цей параграф, у табличній формі, якщо інший формат не є більш доречним.
28 Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, суб'єкт господарювання встановлює його справедливу вартість, застосовуючи методику оцінки (див. параграфи Б5.4.6 - Б5.4.12 МСФЗ 9 ). Проте кращим свідченням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна операції (тобто справедлива вартість компенсації, наданої або отриманої), якщо не виконуються умови, наведені в параграфі Б5.4.8 МСФЗ 9 . В результаті може існувати різниця між справедливою вартістю при первісному визнанні та сумою, яка була б визначена на цю дату із застосуванням методики оцінки. Якщо така різниця є, суб'єкт господарювання розкриває (за класом фінансового інструмента):
а) свою облікову політику для визнання цієї різниці у прибутку або збитку з метою відображення зміни чинників (включаючи час), яку враховували б учасники ринку, встановлюючи ціну (див. параграф Б5.4.9 МСФЗ 9 ); та
б) сукупну різницю, яку ще слід визнати у прибутку або збитку на початок та кінець періоду, й узгодження змін у залишку цієї різниці.
29 Розкриття справедливої вартості не вимагається:
а) коли балансова вартість є обґрунтованим приблизним значенням справедливої вартості, наприклад, для фінансових інструментів, таких як короткострокова торговельна дебіторська та кредиторська заборгованість;
б) [вилучено]
в) для контракту, що містить умову дискреційної участі (як описано в МСФЗ 4 ), якщо справедливу вартість такої умови не можна оцінити достовірно.
30 У випадках, описаних у параграфі 29 в), суб'єкт господарювання розкриває інформацію, що допомагає користувачам фінансової звітності скласти свої власні судження про величину можливих різниць між балансовою вартістю цих контрактів та їхньою справедливою вартістю, включаючи:
а) той факт, що інформація про справедливу вартість не була розкрита для цих інструментів, оскільки їх справедливу вартість не можна оцінити достовірно;
б) опис фінансових інструментів, їх балансову вартість та пояснення, чому справедливу вартість не можна оцінити достовірно;
в) інформацію про ринок для цих інструментів;
г) інформацію про те, чи має намір суб'єкт господарювання позбутися цих фінансових інструментів та у який спосіб;
ґ) якщо визнання фінансових інструментів, справедливу вартість яких раніше не можна було оцінити достовірно, припинено, - цей факт, їхню балансову вартість на час припинення визнання та суму визнаного прибутку або збитку.
Характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів
31 Суб'єкт господарювання розкриває інформацію, яка дає змогу користувачам його фінансової звітності оцінити характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які суб'єкт господарювання наражається на кінець звітного періоду.
32 Розкриття інформації, що її вимагають параграфи 33 - 42, зосереджене на ризиках, що виникають унаслідок фінансових інструментів, та яким чином ними управляють. Ці ризики, як правило, включають кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик, але не обмежуються ними.
32А Надання якісної інформації у контексті кількісного розкриття дає змогу користувачам пов'язати зв'язану розкриту інформацію і, отже, сформувати загальну картину характеру та рівня ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів. Взаємодія між якісною та кількісною розкритою інформацією сприяє розкриттю інформації у такий спосіб, який дає змогу користувачам краще оцінити вплив ризиків на суб'єкт господарювання.
Розкриття якісної інформації
33 Для кожного типу ризику, що виникає внаслідок фінансових інструментів, суб'єкт господарювання розкриває:
а) вплив ризику і як він виникає;
б) свої цілі, політику та процеси щодо управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику;
в) будь-які зміни в а) або б) порівняно з попереднім періодом.
Розкриття кількісної інформації
34 Для кожного типу ризику, що виникає внаслідок фінансових інструментів, суб'єкт господарювання розкриває:
а) підсумкові кількісні дані про вплив цього ризику на кінець звітного періоду. Таке розкриття має базуватися на внутрішній інформації, наданій провідному управлінському персоналові суб'єкта господарювання (як визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін"), наприклад, раді директорів суб'єкта господарювання або вищій виконавчій особі;
б) розкриття інформації, що вимагається в параграфах 36 - 42, в обсязі, що не був наданий відповідно до а);
в) концентрації ризику, якщо вони не очевидні з інформації, розкритої відповідно до а) та б).
35 Якщо кількісні дані, розкриті на кінець звітного періоду, не є репрезентативними для відображення рівня ризику, на який суб'єкт господарювання наражається протягом періоду, суб'єкт господарювання надає додаткову репрезентативну інформацію.
Кредитний ризик
36 Суб'єкт господарювання розкриває за класом фінансового інструмента:
а) суму, яка найкраще відображає його максимальний рівень кредитного ризику на кінець звітного періоду, без урахування будь-якої утримуваної застави або інших посилень кредиту (наприклад, угоди про взаємну компенсацію, що не відповідають вимогам для згортання відповідно до МСБО 32 ); це розкриття інформації не вимагається для фінансових інструментів, балансова вартість яких найкраще відображає максимальний рівень кредитного ризику;
б) опис застави, утримуваної як забезпечення, та інших посилень кредиту, а також їхнього фінансового впливу (наприклад, кількісна характеристика ступеня, до якого застава або інші посилення кредиту зменшують кредитний ризик) стосовно суми, що найкраще відображає максимальний рівень кредитного ризику (або розкритого відповідно до а), або представленого балансовою вартістю фінансового інструмента);
в) інформацію про кредитну якість фінансових активів, які не є ані простроченими ані знеціненими;
г) [видалено].
Фінансові активи, які є або простроченими або знеціненими
37 Суб'єкт господарювання розкриває за класом фінансового активу:
а) аналіз фінансових активів за строками погашення, які є простроченими на кінець звітного періоду, але не знеціненими;
б) аналіз фінансових активів, які окремо визначені як знецінені на кінець звітного періоду, включаючи чинники, що їх розглядав суб'єкт господарювання при визначенні того, що вони знецінені;
в) [видалено].
Застава та інші отримані посилення кредиту
38 Коли суб'єкт господарювання отримує фінансові або нефінансові активи протягом періоду, вступаючи у володіння заставою, яку він утримує як забезпечення, або вдаючись до інших посилень кредиту (наприклад, гарантій), і такі активи відповідають критеріям визнання, наведеним в інших МСФЗ, то суб'єкт господарювання розкриває для таких активів, утримуваних на звітну дату, таку інформацію:
а) характер і балансову вартість таких активів;
б) у випадку, коли активи не конвертуються легко у грошові кошти, - свої політики щодо їх продажу або використання у своїх операціях.
Ризик ліквідності
39 Суб'єкт господарювання розкриває:
а) аналіз непохідних фінансових зобов'язань за строками погашення (в тому числі випущених контрактів фінансової гарантії), що показує строки, які лишилися до погашення за контрактами;
б) аналіз похідних фінансових зобов'язань за строками погашення. Аналіз за строками погашення включає період до погашення, який залишився на звітну дату згідно з контрактами, для тих похідних фінансових зобов'язань, для яких періоди до погашення за контрактами є суттєвими для розуміння часу грошових потоків (див. параграф Б11Б);
в) опис того, як він здійснює управління ризиком ліквідності, властивим в а) і б).
Ринковий ризик
Аналіз чутливості
40 Окрім випадків, коли суб'єкт господарювання додержується параграфа 41, він розкриває:
а) аналіз чутливості для кожного типу ринкового ризику, на який наражається суб'єкт господарювання на кінець звітного періоду, показуючи, як зміни у відповідній змінній ризику, що були обґрунтовано можливими на цю дату, впливатимуть на прибуток або збиток та власний капітал;
б) методи та припущення, використані при складанні аналізу чутливості;
в) зміни (у порівнянні з попереднім періодом) у використаних методах та припущеннях і причини таких змін.
41 Якщо суб'єкт господарювання складає аналіз чутливості (наприклад, із застосуванням методу Value-at-Risk (VaR)), який відображає взаємозалежність між змінними ризику (наприклад, відсоткові ставки та валютні курси), та використовує його для управління фінансовими ризиками, то він може використовувати цей аналіз чутливості замість аналізу, визначеного у параграфі 40. Суб'єкт господарювання також розкриває:
а) пояснення методу, використаного при складанні такого аналізу чутливості, та основних параметрів і припущень, що лежать в основі наданих даних;
б) пояснення мети використаного методу та обмежень, наслідком яких може бути інформація, що не повністю відображає справедливу вартість пов'язаних з ними активів та зобов'язань.
Розкриття іншої інформації про ринковий ризик
42 Коли аналізи чутливості, інформація про які розкрита відповідно до параграфа 40 або 41, є нерепрезентативними для ризику, властивого фінансовому інструменту (наприклад, оскільки вплив ризику на кінець року не відображає вплив ризику протягом року), то суб'єкт господарювання розкриває цей факт та причину, чому він вважає, що аналізи чутливості є нерепрезентативними.
Передачі фінансових активів
42А Вимоги до розкриття інформації, викладені в параграфах 42Б - 42Є стосовно передач фінансових активів, доповнюють інші вимоги до розкриття інформації у цьому МСФЗ. Суб'єкт господарювання подає розкриття інформації, що її вимагають параграфи 42Б - 42Є, в одній примітці до своєї фінансової звітності. Суб'єкт господарювання надає необхідні розкриття інформації для всіх переданих фінансових активів, визнання яких не було припинено, і для будь-якої безперервної участі у переданому активі, що існують на звітну дату, незалежно від того, коли відбулася відповідна операція передачі. Для цілей застосування вимог до розкриття інформації у цих параграфах суб'єкт господарювання передає весь фінансовий актив або його частину (переданий фінансовий актив), тоді і лише тоді, коли він або:
а) передає права за контрактом на отримання грошові потоків від такого фінансового активу; або
б) утримує права за контрактом на отримання грошових потоків від такого фінансового активу, але бере на себе фінансове зобов'язання сплатити грошові потоки одному або більшій кількості одержувачів за угодою.
42Б Суб'єкт господарювання розкриває інформацію, яка дає змогу користувачам його фінансової звітності:
а) зрозуміти взаємозв'язок між переданими фінансовими активами, визнання яких не було припинено повністю, та відповідними зобов'язаннями; та
б) оцінити характер безперервної участі суб'єкта господарювання у фінансових активах, визнання яких припинено, та пов'язані з цим ризики.
42В Для цілей застосування вимог до розкриття інформації, викладених у параграфах 42Ґ - 42Є, суб'єкт господарювання має безперервну участь у переданому фінансовому активі, якщо як частина передачі, суб'єкт господарювання утримує будь-які права за контрактом або зобов'язання, властиві переданому фінансовому активу, або отримує будь-які нові права або зобов'язання за контрактом, пов'язані з переданим фінансовим активом. Для цілей застосування вимог до розкриття інформації, викладених у параграфах 42Ґ - 42Є, вказане далі не є безперервною участю:
а) звичайні запевнення та гарантії, пов'язані з шахрайською передачею та концепціями обґрунтованості, доброї волі та справедливого бізнесу, що можуть зробити передачу недійсною внаслідок правової дії;
б) форварди, опціони та інші контракти з метою викупу переданого фінансового активу, для якого контрактна ціна (або ціна виконання) є справедливою вартістю переданого фінансового активу; або
в) угода, за якою суб'єкт господарювання утримує права за контрактом на отримання грошових потоків від фінансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити грошові потоки одному або кільком суб'єктам господарювання, і при цьому виконуються умови в параграфі 3.2.5а) - в) МСФЗ 9 .
Передані фінансові активи, визнання яких не припинено повністю
42Г Суб'єкт господарювання може передати фінансові активи у такий спосіб, що частина або всі передані фінансові активи не відповідають вимогам для припинення визнання. Щоб відповідати цілям, викладеним у параграфі 42Б а), суб'єкт господарювання розкриває на кожну звітну дату для кожного класу переданих фінансових активів, визнання яких не припинено повністю, таку інформацію:
а) характер переданих активів;
б) характер ризиків і винагород від права власності, дії яких зазнає суб'єкт господарювання;
в) опис характеру взаємозв'язку між переданими активами та відповідними зобов'язаннями, у тому числі обмежень (які виникають внаслідок передачі) використання суб'єктом господарювання, що звітує, переданих активів;
г) якщо контрагент (контрагенти) за відповідними зобов'язаннями має (мають) право регресу лише на передані активи, - таблицю, у якій зазначено справедливу вартість переданих активів, справедливу вартість відповідних зобов'язань та чисту позицію (різницю між справедливою вартістю переданих активів та відповідних зобов'язань);
ґ) якщо суб'єкт господарювання продовжує визнавати всі передані активи, - балансову вартість переданих активів та відповідних зобов'язань;
д) якщо суб'єкт господарювання продовжує визнавати активи тією мірою, якою триває його безперервна участь в них (див. параграфи 3.2.6в)ii) та 3.2.16 МСФЗ 9 ), - загальну балансову вартість початкових активів до передачі, балансову вартість активів, які суб'єкт господарювання продовжує визнавати, та балансову вартість відповідних зобов'язань.
Передані фінансові активи, визнання яких припинено повністю
42Ґ Щоб відповідати цілям, викладеним у параграфі 42Б б), коли суб'єкт господарювання припиняє визнання переданих фінансових активів повністю (див. параграф 3.2.6а) та в)i) МСФЗ 9 ), але має безперервну участь у них, суб'єкт господарювання розкриває для кожного типу безперервної участі на кожну звітну дату, як мінімум, таку інформацію:
а) балансову вартість активів і зобов'язань, що визнані у звіті про фінансовий стан суб'єкта господарювання, та представляють безперервну участь суб'єкта господарювання у фінансових активах, визнання яких припинено, а також рядках, у яких відображена балансова вартість таких активів і зобов'язань;
б) справедлива вартість активів і зобов'язань, що представляють безперервну участь суб'єкта господарювання у фінансових активах, визнання яких припинено;
в) суму, що найкраще представляє максимальний рівень збитку від безперервної участі суб'єкта господарювання у фінансових активах, визнання яких припинено, та інформацію, яка показує, як визначено цей максимальний рівень збитку;
г) недисконтовані грошові потоки, що будуть або можуть бути необхідні для викупу фінансових активів, визнання яких припинено, (наприклад, ціна виконання в угоді про опціон) або інші суми, що мають бути сплачені суб'єктові передачі, якому передають фінансові активи, стосовно переданих активів. Якщо сума сплаченого грошового потоку є змінною, то сума, що розкривається, має базуватися на умовах, що існують на кожну звітну дату;
ґ) аналіз строків погашення недисконтованих грошових потоків, що будуть або можуть бути необхідні для викупу фінансових активів, визнання яких припинено, або інших сум, що мають бути сплачені суб'єктові передачі, якому передають фінансові активи стосовно переданих активів, із зазначенням періодів до погашення, які залишилися на звітну дату згідно з контрактами щодо безперервної участі суб'єкта господарювання;
д) якісну інформацію, що пояснює та доповнює розкриття кількісної інформації, що вимагається в а) - г).
42Д Суб'єкт господарювання може узагальнити інформацію, яку вимагає параграф 42Ґ стосовно певного активу, якщо суб'єкт господарювання має більше ніж один тип безперервної участі у такому фінансовому активі, визнання якого припинено, і надати її у звітності у розкритті щодо одного типу безперервної участі.
42Е До того ж, суб'єкт господарювання розкриває для кожного типу безперервної участі:
а) прибуток або збиток, визнаний на дату передачі активів;
б) дохід або витрати визнані, у звітний період і кумулятивно, від безперервної участі суб'єкта господарювання у фінансових активах, визнання яких припинено (наприклад, зміни у справедливій вартості похідних інструментів);
в) якщо загальна сума коштів від передачі (що відповідає вимогам щодо припинення визнання) у звітному періоді не розподілена рівномірно упродовж звітного періоду (наприклад, якщо суттєва частина загального обсягу діяльності з передачі відбувається у кінцеві дні звітного періоду):
i) коли найбільша діяльність з передачі відбувалася упродовж такого звітного періоду (наприклад, останні п'ять днів до кінця звітного періоду),
ii) сума (тобто відповідні прибутки та збитки) визнана внаслідок діяльності з передачі у цій частині звітного періоду; та
iii) загальна сума коштів, отриманих унаслідок діяльності з передачі у цій частині звітного періоду.
Суб'єкт господарювання надає цю інформацію для кожного періоду, для якого подається звіт про сукупні прибутки та збитки.
Додаткова інформація
42Є Суб'єкт господарювання розкриває будь-яку додаткову інформацію, яку він вважає необхідною для досягнення цілей розкриття інформації, викладених у параграфі 42Б.
Дата набрання чинності та перехід
43 Суб'єкт господарювання застосовує цей МСФЗ для річних періодів, що починаються 1 січня 2007 р. або пізніше. Застосування до цієї дати заохочується. Якщо суб'єкт господарювання застосовує цей МСФЗ до періоду раніше цієї дати, він розкриває цей факт.
44 Якщо суб'єкт господарювання застосовує цей МСФЗ для річних періодів, що починаються до 1 січня 2006 р., йому не потрібно подавати порівняльну інформацію щодо розкриття інформації, яку вимагають параграфи 31 - 42, про характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів.
44А МСБО 1 (переглянутий в 2007 р.) змінив терміни, що вживаються у всіх МСФЗ. Крім того, він змінив параграфи 20, 21, 23в) та г), 27в) та Б5 Додатка Б. Суб'єкт господарювання застосовує ці зміни для річних періодів, що починаються 1 січня 2009 р. або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСБО 1 (переглянутий в 2007 р.) до періоду раніше цієї дати, зміни застосовуються до цього більш раннього періоду.
44Б МСФЗ 3 (переглянутий в 2008 р.) вилучив параграф 3в). Суб'єкт господарювання застосовує цю зміну для річних періодів, що починаються 1 липня 2009 р. або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 3 (переглянутий в 2008 р.) до періоду, раніше цієї дати, зміна також застосовується до цього більш раннього періоду. Проте зміни не застосовуються до умовної компенсації, що виникає внаслідок об'єднання бізнесу, для якого дата придбання передувала застосуванню МСФЗ 3 (переглянутого у 2008 р.). Натомість суб'єкт господарювання обліковує таку компенсацію відповідно до параграфів 65А - Д МСФЗ 3 (зміненого у 2010 р.).
44В Суб'єкт господарювання застосовує зміну в параграфі 3 до річних періодів, що починаються 1 січня 2009 р. або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосовує "Фінансові інструменти з правом дострокового погашення та зобов'язання, що виникають при ліквідації" (Зміни до МСБО 32 та МСБО 1), видані в січні 2008 р., до періоду раніше цієї дати, зміна в параграфі 3 застосовується до цього більш раннього періоду.
44Г Параграф 3а) змінено внаслідок видання "Удосконалень до МСФЗ" у травні 2008 р. Суб'єкт господарювання застосовує цю зміну до річних періодів, що починаються 1 січня 2009 р. або пізніше. Застосування до цієї дати дозволяється. Якщо суб'єкт господарювання застосовує цю зміну до більш раннього періоду, він розкриває цей факт та застосовує до цього періоду зміни до параграфа 1 МСБО 28, параграфа 1 МСБО 31 та параграфа 4 МСБО 32, опубліковані в травні 2008 р. Суб'єктові господарювання дозволяється застосовувати зміну перспективно.
44Ґ - 44Д [вилучено]
44Е "Удосконалення розкриття інформації про фінансові інструменти" (Зміни до МСФЗ 7), опубліковані в березні 2009 р., привели до зміни параграфів 27, 39 та Б11 та включення параграфів 27А, 27Б, Б10А та Б11А - Б11Д. Суб'єкт господарювання застосовує ці зміни і доповнення для річних періодів, що починаються 1 січня 2009 р. або пізніше. Суб'єктові господарювання не потрібно надавати розкриття інформації, що вимагається зазначеними змінами і доповненнями, для:
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 7 (МСФЗ 7)
Фінансові інструменти: розкриття інформації
Мета
1 Мета цього МСФЗ - вимагати від суб'єктів господарювання надавати у своїй фінансовій звітності розкриття інформації, яка дає змогу користувачам оцінити:
а) значимість фінансових інструментів для фінансового стану і результатів діяльності суб'єкта господарювання;
б) характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які суб'єкт господарювання наражається протягом періоду та на кінець звітного періоду, та яким чином суб'єкт господарювання управляє цими ризиками.
2 Принципи цього МСФЗ доповнюють принципи визнання, оцінки та подання фінансових активів і фінансових зобов'язань у МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" та МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".
Сфера застосування
3 Цей МСФЗ застосовується всіма суб'єктами господарювання до всіх типів фінансових інструментів, за винятком:
а) тих часток участі у дочірніх, асоційованих або спільних підприємствах, що їх обліковують відповідно до МСБО 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність", МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства" або МСБО 31 "Частки участі у спільних підприємствах". Проте в деяких випадках МСБО 27 , МСБО 28 або МСБО 31 дозволяють суб'єктові господарювання обліковувати частку участі в дочірньому, асоційованому або спільному підприємстві із застосуванням МСФЗ 9 ; у таких випадках суб'єкти господарювання застосовують вимоги цього МСФЗ. Суб'єкти господарювання застосовують також цей МСФЗ до всіх похідних інструментів, пов'язаних із частками участі в дочірніх, асоційованих або спільних підприємствах, якщо похідний інструмент не відповідає визначенню інструмента капіталу, наведеному в МСБО 32 ;
б) прав та зобов'язань працедавця, що виникають унаслідок програм виплат працівникам, до яких застосовується МСБО 19 "Виплати працівникам";
в) [вилучено];